Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om iemand van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat, een huisverbod op te leggen. Het verbod houdt in dat de uithuisgeplaatste in beginsel tien dagen zijn woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met zijn partner of kinderen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd. De bewindsman wil met de maatregel het huiselijk geweld verder terugdringen.

Omdat het gaat om een preventieve maatregel is er voor gekozen de bevoegdheid op te leggen aan de burgemeester. Bescherming van de veiligheid is een publieke taak, waarvoor ook de burgemeester verantwoordelijk is. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan.

Huiselijk geweld vormt een ernstig maatschappelijk probleem. Het kan de vorm aannemen van partner- of relatiegeweld, kindermishandeling en mishandeling van ouderen. Bij de politie worden jaarlijks meer dan 50.000 incidenten gemeld, het werkelijke aantal ligt vermoedelijk veel hoger. Vanaf 1 januari 2004 registreert de politie standaard gevallen van huiselijk geweld. Elke politieregio heeft inmiddels een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en een specifiek beleid voor de aanpak van huiselijk geweld.

Er doen zich bij huiselijk geweld regelmatig situaties voor waarin de politie, vaak gealarmeerd door de buren vanwege burengerucht, op huisbezoek komt en daar een dreigende situatie aantreft maar geen strafbare feiten kan vaststellen die aanleiding kunnen geven tot aanhouding en vervolging. De nieuwe maatregel biedt de burgemeester de mogelijkheid om in die gevallen in te grijpen. De veiligheid van partner, kinderen of andere huisgenoten wordt daarmee vergroot. Het huisverbod is voor veel slachtoffers van huiselijk geweld een uitkomst omdat zij zelf geen aangifte durven te doen of -zeker in crisissituaties- daarvoor geen tijd of gelegenheid hebben.

De periode waarvoor het huisverbod geldt, wordt niet alleen gebruikt om de dreiging weg te nemen, maar ook om maatregelen te nemen die herhaling kunnen voorkomen. Voor de uithuisgeplaatste kan corrigerende hulpverlening in gang worden gezet. Houdt hij zich niet aan het huisverbod dan kan hij maximaal twee jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen of een taakstraf. Het huisverbod wordt in de vorm van een beschikking uitgereikt waartegen beroep mogelijk is bij de bestuursrechter. De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken na dagtekening. Hij zorgt er ook voor dat naleving van het huisverbod wordt gecontroleerd door de politie.

Het is nu al mogelijk om daders van huiselijk geweld in het strafrechtelijk traject een huisverbod op te leggen. De officier van justitie kan het opleggen als voorwaarde bij een voorwaardelijk sepot, de rechter-commissaris kan het opleggen als bijzondere voorwaarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis en de rechter bij een voorwaardelijke veroordeling.

bron:MinJus