Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in bestuurlijke functies bij politieke en maatschappelijke organisaties. In oktober 2004 is een netwerk van ambassadeurs opgericht dat de doorstroom van vrouwen naar maatschappelijke en politieke bestuursfuncties moet bevorderen. Het Ambassadeursnetwerk Besturen zet het thema toename van vrouwen in besturen van maatschappelijke organisaties en politieke besturen op de agenda. Veertien bekende topfunctionarissen uit onder meer de sportwereld, zorg, cultuur, media en de politiek moeten zich een jaar lang sterk maken voor een grotere inbreng van vrouwen in besturen.  

De ambassadeurs kwamen vandaag in Den Haag bij het kantoor van de Unie van Waterschappen bijeen voor een eerste tussenstand. Er bleken al diverse initiatieven in uitvoering te zijn, zoals een grote happening in de Burgerzaal van de gemeente Rotterdam voor Rotterdamse stichtingen en verenigingen i.s.m. de Kamer van Koophandel. De feestelijke viering bij het bereiken van 100ste vrouw in de Talentenbank Vrouw en Sport. Een bijeenkomst in de Tweede Kamer voor vrouwelijke high potentials. Een  bijeenkomst voor vrouwelijke burgemeesters en wethouders. Een cursus gericht op deelname in besturen voor allochtone vrouwen in Oss. Er zijn instrumenten in ontwikkeling om de diversiteit in besturen en raden van toezicht bij woningbouwcorporaties te versnellen. 
  
Desalniettemin spoorde voorzitter Ivo Opstelten de ambassadeurs aan om ook in de komende periode volop werk te maken van hun actiepunten 
 
Het aandeel van vrouwen in bestuursfuncties is nog sterk ondervertegenwoordigd. Zo blijkt uit de Emancipatiemonitor (2004) van het SCP en het CBS dat onder grote maatschappelijke organisaties binnen deze besturen 30% vrouw is. Binnen directies ligt het percentage nog lager, te weten 12%. Bij omroepbesturen is de verhouding 26% bestuur en 20% directie (bron: Nederlands Omroephandboek 2002, Hilversum Broadcast Press).  
In lokale en regionale besturen is het percentage deelnemende vrouwen niet veel beter:  
19% gedeputeerden, 24% in gemeenteraden, 17% wethouder en 20% burgemeester. Het hoogst scoren Provinciale Staten: daarbinnen is 28% vrouw (bron: M. Leyenaar, Empowerment of Women. The Netherlands and Other Countries, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/ Boston, 2004). 
 
Het Ambassadeursnetwerk is een initiatief van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt gecoà¶rdineerd door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). 
 
Naast voorzitter Opstelten bestaat het netwerk uit de volgende personen: 
E.G. Terpstra, voorzitter van NOC/NSF; J.R.H. Maij-Weggen, commissaris der Koningin in Noord-Brabant; J.A. van Kemenade, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB); H.F. Wijffels, voorzitter van de SER; C.J.M. Ermers, wethouder van de gemeente Oss; S. Schaap, voorzitter van de Unie van Waterschappen; N. Albayrak, lid van de Tweede Kamer; W. van Leeuwen, voorzitter Aedes; mgr. M.P.M. Muskens, bisschop van Breda; H.J. Simons, bestuursvoorzitter van het NIZW; M. Sanders, directeur van het Concertgebouw; V.M.M. Keur, voorzitter van de Vara; S. Borren, directeur van de NOVIB.  

bron: IPP