Eerste beeld van administratieve pijn in rapport

"Ooit geprobeerd om als 63 jarige, die pas weduwe is geworden, een
Vangnetregeling voor huursubsidie in te dienen bij de gemeente? Veel
sterkte...." Met dit citaat opent het rapport `Last van de overheid'
dat Stichting Rekenschap maakte in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het geeft inzicht in de last
die burgers van overheidsbureaucratie hebben.

De belangrijkste resultaten uit dit rapport zijn dat veel meldingen
betrekking hebben op onduidelijke formulieren, het gevoel dat de
overheid dubbel werk verricht, lange wachttijden en het meermalen
aanleveren van dezelfde gegevens. Het rapport is doorgestuurd naar de
verantwoordelijke overheidsinstanties zodat die gerichter kunnen werken
aan voorstellen om de bureaucratie terug te dringen.

Stichting Rekenschap analyseerde voor het rapport de meldingen die binnenkwamen bij het meldpunt Externe link www.lastvandeoverheid.nl.
Het meldpunt is in juni 2004 geopend op initiatief van minister van
Bestuurlijke Vernieuwing, Thom de Graaf, om informatie uit de
samenleving te krijgen: tegen welke bureaucratische rompslomp lopen
mensen aan? De Graaf werkt met het programma Andere Overheid onder
andere aan het verminderen van de bureaucratische lasten die de
overheid de burger oplegt. In 2007 moeten deze lasten met een kwart
zijn teruggebracht.

Elk half jaar verschijnt een rapport van de binnengekomen meldingen bij het meldpunt.

Hebt u last van overheidsbureaucratie? Of hebt u een suggestie om de bureaucratie te verminderen? Meld het bij Externe link www.lastvandeoverheid.nl.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties