Op 21 maart 2005 heeft de Aktiegroep Burgerbelangen te Breda de hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket te Almelo,mr. Ben W.M. Hendriks, gevraagd hoger beroep aan te tekenen tegen de vrijspraak door de rechtbank van Almelo op 9 maart 2005 van twee politieambtenaren, ondanks de Rijksrecherche onomstotelijk heeft vastgesteld, dat beiden ambtenaren zich schuldig hebben gemaakt aan meineed.

 

Op 28 maart zond zij een herinneringsschrijven, waarin het OM Almelo nogmaals met klem werd verzocht -gezien de uitzonderlijke ernst van de zaak- omgaand het gevraagde oordeel kenbaar te maken. Hoofdofficier Hendriks zweeg in alle talen, er kwam geen reactie!

Burgerbelangen gaat antwoord afdwingen middels een klachtschrijven bij de Nationale Ombudsman. Het OM Almelo is middels ter zake op de hoogte gebracht.

In de brief aan het OM Almelo legt Burgerbelangen een ook direct verband met de verklaring van de van meineed verdachte politieambtenaar, H.J. K. geb. 09 oktober 1958 in het proces-verbaal van de Rijksrecherche - zaaknummer: .... .... dd. 1 juni 2004:

" IK BEN AANGEHOUDEN IN STRIJD MET DE GEMAAKTE AFSPRAKEN ".

Een afschrift van het klachtschrijven is (per e-mail) verzonden aan het dagelijks Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak - BZK-minister J. Remkes - Minister van Justitie, mr. J.P.H. Donner - Directeur van de Rijksrecherche, mr. Dick Pijl - het College van Procureurs-Generaal - het Bestuur van het Nederlands Politie Instituut (NPI) -en de voorzitters en leden van de Vaste Commissies voor BZK- en Justitie

bron:Aktiegroep Burgerbelangen