Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat de burgerpanels van werkgevers en werkzoekenden veel ideeën hebben opgeleverd. Deze panels hebben zich gebogen over de vraag hoe meer mensen aan het werk kunnen komen. De bewindsman deelt de opvatting van de panels dat de uitvoeringsinstanties maatwerk moeten leveren aan werkgever of werkzoekende. De rapportage Burgerpanels SZW wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister gaat met de uitvoeringsinstellingen praten over de uitkomsten en kijken welke oplossingen ingevoerd kunnen worden. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd.

Aan de burgerpanels hebben 25 werkgevers en 25 werkzoekenden meegedaan. Ze hebben vooral adviezen gegeven over het werk van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en re-integratiebedrijven. Ook hebben de panels aangegeven hoe zij het werk van deze instanties ervaren. Minister De Geus heeft deze panels ingesteld om oplossingen uit de praktijk te horen. Hij ziet de panels als een stap in de vernieuwing van de overheid. De burgerpanels zijn in principe eenmalig.

Het werkgeverspanel vindt het belangrijk dat er door de uitvoeringsinstanties meer geïnvesteerd wordt in vraaggericht werken. Er moet een betere afstemming komen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De werkwijze van de Regionale Opleidingscentra (ROC) moet worden aangepast: het ROC moet alleen mensen opleiden voor beroepen waar vraag naar is en werkgevers zijn verplicht deze mensen in dienst te nemen. De vakgerichtheid moet terug in het onderwijs. Er moet kritisch worden gekeken naar de taken van de uitvoeringsinstanties. Ook moet de mobiliteit van werknemers worden bevorderd door bijvoorbeeld het ontslagrecht aan te passen. Voor werkgevers moet een budget komen waarmee ze kunnen voorkomen dat werknemers in de WW terechtkomen.

Het panel van werkzoekenden pleit ook voor meer maatwerk, bijvoorbeeld door een plan van aanpak per klant. Dit gebeurt al met de Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO) waarmee een werkzoekende of arbeidsgehandicapte de regie kan nemen over de eigen re-integratie. Volgens het panel zou deze werkwijze voor alle uitkeringen mogelijk moeten zijn. Uitvoeringsinstanties moeten onderling meer informatie uitwisselen over de mogelijkheden en voorkeuren van de klant. Ook moet er een ombudsman komen voor klanten van de uitvoeringsinstanties. Werkzoekenden moeten een contactpersoon krijgen voor het re-integratieproces die onafhankelijk is van de uitkeringsinstanties. Verder moeten werkzoekenden ook zelf bijdragen aan het verbeteren van de kansen op een baan. Bij medewerkers van de uitvoeringsinstanties is een mentaliteitsverandering nodig. Scholing en cursussen moeten gekoppeld worden aan stages of banen waarvoor afspraken met werkgevers worden gemaakt.

Voor de burgerpanels hebben 500 mensen zich opgegeven. De mensen die niet geselecteerd waren, kregen de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de conclusies van de panels. Hieruit kwam naar voren dat de adviezen van de panels meer de nadruk moeten leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de werkzoekende. Ook hebben ze aandacht gevraagd voor de positie van ouderen op de arbeidsmarkt.

bron:SZW