Bush tekent Energy Bill: impuls voor biodieselDe Amerikaanse president Bush heeft op maandag 8 augustus jl. zijn handtekening gezet onder de Energy Policy Act of 2005 en deze daarmee officieel tot wet verheven. In deze energiewet staan diverse bepalingen die een forse stimulans beloven te zijn voor biodiesel en bio-ethanol.

Het Huis van Afgevaardigden nam de energiewet vorige week met 275 tegen 175 stemmen aan, de Senaat stemde met 74 tegen 26 een dag later eveneens ruim voor. Belangrijkste elementen zijn een bijmengverplichting en een (verlenging van) accijnsvrijstelling.

Bijmengverplichting
In 2006 zal 4 miljard gallon en in 2012 7,5 miljard gallon biobrandstoffen - voornamelijk bio-ethanol en biodiesel - moeten worden bijgemengd in benzine en diesel die in het wegtransport worden ingezet. Deze verplichting wordt aangeduid als de Renewable Fuels Standard (RFS).

De raffinadeurs zullen zelf het gehalte aan bijmenging moeten vaststellen dat is vereist om aan dat hoeveelheidsvereiste te voldoen. Hoewel deskundigen verwachten dat in hoofdzaak gekozen zal worden voor invulling via bio-ethanol, wordt wel degelijk een toename van de biodieselproductie verwacht, met name in de midwestelijke staten waarin veel soja wordt geteeld. Alleen in deze staten kan biodiesel concurreren met minerale diesel, hetgeen te danken is aan de vrijwel gehele afwezigheid van transportkosten. Buiten de sojaproductiegebieden zijn biodiesel(mengsels) aan de pomp duurder dan minerale diesel.

Accijnsvrijstelling
Dankzij de 2004 JOBS Bill geniet biodiesel sinds januari dit jaar een vrijstelling m.b.t. de accijns die op minerale diesel wordt geheven (zgn. 'tax credit'). Voor biodiesel vervaardigd uit agrarische grondstoffen (m.n. sojaolie) geldt een fiscale tegemoetkoming van één dollar per gallon, voor biodiesel geproduceerd uit afgewerkt frituurvet is de tegemoetkoming een halve dollar per gallon. Ook is er een extra tax credit voor kleine zelfstandige producenten van 10 cent per gallon (maximaal 60 miljoen gallons per jaar). Deze accijnsvrijstelling zou twee jaar (2005 en 2006) van kracht zijn, maar is nu doorgetrokken tot en met 2008.

bron:Productschap margarineComments are closed.
%d bloggers liken dit: