Op initiatief van staatssecretaris
Bussemaker van VWS zijn donderdag afspraken gemaakt over de
werkgelegenheid in de zorg met vertegenwoordigers van de VNG, ACTIZ
en de vakbonden. Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Er zijn signalen dat er
door deze overgang van de huishoudelijke hulp vanuit de AWBZ naar
de Wmo gedwongen ontslagen (al dan niet collectief) plaatsvinden.
Overigens ontbreken concrete cijfers.

Afgesproken is dat VWS samen met Actiz, de
bonden en de gemeenten op regionaal niveau de concrete gevolgen van
de Wmo voor de arbeidsmarkt gaat inventariseren. Hierbij gaat het
om harde, objectieve en verifieerbare informatie over gedwongen
ontslagen, gedwongen overgang naar alphahulp, het daarbij
relevante, ter plekke gehanteerde Wmo-tarief én de instroom
van mensen bij nieuwe aanbieders die bij de oude aanbieder zijn
ontslagen.

Vertrekpunt is dat mensen die nu in de
zorg werken behouden moeten worden voor deze sector. Door de
vergrijzing zijn veel arbeidskrachten nodig. Alle partijen hebben
aangegeven dat er alles aan gedaan moet worden om het verlies van
de arbeidskrachten in de zorgsector te voorkomen.

Als partijen op regionaal niveau tot
werkbare afspraken komen dan is staatssecretaris Bussemaker bereid
om een financiële bijdrage te verlenen van €20 miljoen
incidenteel in 2007 om mogelijke oplossingen zoals meer scholing
voor een deel te bekostigen.

Met de resultaten van deze aanpak gaat de
staatssecretaris aan de slag om zo nodig tot structurele
oplossingen te komen.

bron:VWS