Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar presenteert de gemeenteraad een perspectiefnota met een structureel tekort op bestaand beleid van à¢?¬ 0,5 mln. per 2009. Het is aan de gemeenteraad om in overleg met het college een oplossing voor dit tekort te vinden.

 

Ondanks het negatieve beeld voor bestaand beleid is nieuw beleid geïnventariseerd en wil het college discussiëren over welke initiatieven prioriteit hebben inclusief financiële dekkingsmogelijkheden. Naar verwachting vindt definitieve besluitvorming hierover plaats in de raadsvergadering van 20 juni 2005.

PvdA Wethouder Financiën Cor Van Vliet: "In de beperking schuilt zich de meester, wordt wel eens gezegd. Die beperking is in deze perspectiefnota goed voelbaar. Juist zo'n financieel instrument als deze leidt ertoe dat in een financieel krappe situatie zoals nu partijen in het gemeentebestuur politiek kleur gaan bekennen, en dat hoort."

Belangrijke verklarende factoren voor het gepresenteerde financiële perspectief zijn:
-Stijging van de loonkosten voor 2006 met 2%
-Prijsstijging van 1,5% voor de kosten van goederen en diensten en subsidies
-Rente-omslagpercentage van 4,25%
-Trendmatige stijging van de ozb- en overige tarieven met 1,5%
-Beperking van de uitgaven voor de Wet voorzieningen gehandicapten tot het bestaande  budgettaire kader
-Een ingerekende bezuiniging van à¢?¬ 1.390.000,-, in het kader van efficiëntere  bedrijfsvoering, die nog wel gerealiseerd moet worden.

Feit is dat de forse bezuinigingen waarvoor de gemeente Alkmaar vorig jaar, mede door landelijke ontwikkelingen, gesteld stond zijn doorwerking voor de huidige perspectiefnota niet gemist hebben. Tel daarbij op de ophanden zijnde nieuwe wet voor de afschaffing van de ozb voor gebruikers van woningen en de voorgenomen wettelijk maximale tariefstijging voor de ozb van 1,5% en de druk op de toekomstige begroting is verklaard.

Om het tekort in de perspectiefnota niet groter te laten worden wil het college het debat aangaan met de raad over een voorstel het budget voor de WVG te ´bevriezen'. Daarbij realiseert het college zich terdege dat het beroep op voorzieningen uit de WVG in de toekomst mede als gevolg van de vergrijzing zal toenemen.

Verder wordt voorgesteld te bezuinigen in het groot onderhoud van het gemeentelijk onroerend goed met een bedrag van à¢?¬ 0,5 mln.

De perspectiefnota is een met name kaderstellend instrument voor het opstellen van de begroting in de planperiode. Het kaderstellen heeft zowel betrekking op de inhoud (´wat willen we bereiken?' en ´wat gaan we ervoor doen?') als op de financiën (´wat mag het kosten?'). In de perspectiefnota staat aan welke voorzieningen de gelden worden besteed. De daaropvolgende programmabegroting is bedoeld voor het beschikbaar stellen van de gelden en daarmee het uitoefenen van het budgetrecht van de raad. In de programmabegroting wordt de besluitvorming over de perspectiefnota verwerkt.

bron:gemeente Alkmaar

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular