Door de fusie ontstaat 's werelds grootste coà¶peratieve
zuivelonderneming met sterke, toonaangevende merken in zowel de
consumenten-  als de zakelijke markten
 
 
De zuivelondernemingen Campina en Arla Foods (Denemarken) zijn van plan
om te gaan fuseren. Door de fusie van Campina en Arla Foods ontstaat 's
werelds grootste coà¶peratieve zuivelonderneming: Campina Arla, zoals de
nieuwe naam van de onderneming luidt. Campina Arla heeft een omzet van
ongeveer 10 miljard euro, circa 28.000 mede-werkers en ongeveer 21.000
leden-melkveehouders, de eigenaren van deze coà¶peratieve onderneming.
Het hoofd-kantoor van Campina Arla komt in Kopenhagen, Denemarken
(hoofdvestiging) en in Zaltbommel. De commerciële activiteiten van
Campina Arla zullen worden ontplooid door vier groepen: Consumer
Products Nordic, Consumer Products Europe, Cheese & Butter en
Ingredients.   
 
De heer K.E. (Knud Erik) Jensen (62, Deense nationaliteit), momenteel
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Arla Foods, wordt
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Campina Arla. De heer
drs. J.J.G.M. (Tiny) Sanders (48, Nederlandse nationaliteit), nu
voorzitter van de Hoofddirectie van Campina, wordt de nieuwe CEO van
Campina Arla. De heer A. (Ake) Modig (59, Zweedse nationaliteit), op
dit moment voorzitter Hoofddirectie van Arla Foods, zal worden benoemd
tot Vice CEO van Campina Arla. De heer C.H. (Kees) Wantenaar (55,
Nederlandse nationaliteit), momenteel voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Campina, wordt vice voorzitter van de nieuwe Raad
van Commissarissen.  
 
De  Raden van Commissarissen van beide ondernemingen hebben
gisteren hun respectievelijke Ledenraden geïn-formeerd over de
voorgenomen fusieplannen. Beide ledenraden, die de 21.000
leden-melkveehouders vertegen-woordigen, zullen in het voorjaar van
2005 over de fusie beslissen.  
 
Aanzienlijke zakelijke voordelen  
Door de fusie ontstaan aanzienlijke zakelijke voordelen. Allereerst als
het gaat om het terugbrengen van kosten. Zo levert de fusie uiteraard
schaalvoordelen op, zal de effectiviteit van de productie toenemen en
zullen administratieve kosten dalen. In de nieuwe onderneming zullen
ook het aanwezige arbeidspotentieel alsook de individuele vaardig-heden
beter kunnen worden benut. De nieuwe onderneming, Campina Arla, zal
eveneens het R&D budget beter kunnen inzetten. Het samengaan
betekent ook een verdere versterking van de sterke financiële positie
waardoor er een gezonde basis ontstaat voor verdere uitbreiding in
markten die een bijdrage kunnen leveren aan de belangrijkste missie van
de onderneming: het tot waarde brengen van  de door de
leden-melkveehouders geleverde melk. Dankzij deze gebundelde kracht kan
Campina Arla (wereldwijd de op à©à©n na grootste zuivelonderneming) zijn
leden-melkveehouders een melkprijs betalen die binnen de EU tot de
meest concurrerende behoort.   
 
De strategische peilers, productcategorieën en markten van de nieuwe
onderneming moeten nog verder worden uitgewerkt. Maar ze zullen vooral
zijn gebaseerd op de kernactiviteiten van beide partners:
consumentenproducten en ingrediënten. De fusie combineert het beste van
twee toonaangevende bedrijven. Beide ondernemingen vullen elkaar
uitstekend aan waardoor een perfecte synergie ontstaat.   
 
Een perfecte combinatie  
De zuivelondernemingen Campina en Arla Foods behoren tot de top in
Europa als het gaat om prestaties, onderne-merschap, coà¶peratieve
traditie, innoverend vermogen en marketingkracht. Zij richten zich op
vergelijkbare product-categorieën en hebben toonaangevende posities in
markten die elkaar aanvullen.  
 
In melk, yoghurt en desserts richt Arla Foods zich op Scandinavië en
het Verenigd Koninkrijk (VK). Campina richt zich met deze producten
vooral  op de Benelux landen, Duitsland, Griekenland en Rusland.
In kaas en boter, zijn Scandinavië en het VK de thuismarkten voor Arla
Foods. Campina haalt haar omzet in deze markt met name in de Benelux en
Duitsland. Als het gaat om producten zoals zuiveldranken, desserts,
room, kaas en boter presteren beide zuivelondernemingen ook buiten
Europa uitstekend en hebben beiden de ambitie in deze markten verder te
groeien. Bovendien zijn Campina en Arla Foods krachtige spelers in de
wereldwijde markt voor ingrediënten voor de voe-dingsmiddelen- en de
farmaceutische industrie.   
 
Campina Arla zal voortbouwen op de sterke positie van beide
ondernemingen in Europa en nieuwe groeimogelijkhe-den ontwikkelen in
zuivelmarkten in het Midden-Oosten en Azië. Daarnaast zal de nieuwe
onderneming haar sterke positie als innovatief leverancier van
ingrediënten voor de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie
wereldwijd verder uitbreiden.  
 
Het management van de nieuwe onderneming  
Net als nu het geval is bij Campina en Arla Foods zal ook de nieuwe
onderneming worden gefinancierd en bestuurd door de
leden-melkveehouders. De melkprijs die wordt betaald aan de leden
blijft direct gekoppeld aan de prestatie van de onderneming. Campina
Arla zal de controle door leden-melkveehouders combineren met de
professionaliteit van directie en management. Daarbij geholpen door
gemotiveerde en vakbekwame werknemers op alle niveaus en disciplines.
 
 
De heer drs. J.J.G.M. (Tiny ) Sanders, momenteel voorzitter van de
Hoofddirectie van Campina, wordt de nieuwe CEO van Campina Arla. De
heer A. (Ake) Modig, momenteel voorzitter Hoofddirectie van Arla Foods,
wordt Vice CEO van Campina Arla. De heer S. (Simon) Quist (58,
Nederlandse nationaliteit), nu CFO bij Campina, wordt  CFO van de
nieuwe onderneming. De Hoofddirectie van Campina Arla zal verder
bestaan uit: de heer B.C. (Bert) Jansen (45, Nederlandse
nationaliteit), de heer P. (Povl) Krogsgaard  (54, Deense
nationaliteit), de heer A. (Andreas) Lundby (54, Deense nationaliteit),
en de heer P. (Peder) Tuborgh (41, Deense nationaliteit). De heer K.E.
(Knud Erik) Jen-sen, nu voorzittter van Arla Foods, zal worden benoemd
tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Campi-na Arla. De
heer C.H.  (Kees) Wantenaar, momenteel voorzitter van Campina,
wordt Vice voorzitter van de nieuwe Raad.   
 
Voor een overgangsperiode zal de Raad van Commissarissen bestaan uit
alle huidige commissarissen van beide bedrijven met gelijkwaardigheid
van stemrecht. Een integratiecommissie bestaande uit vijf leden van de
twee be-staande Raden is belast met het toezicht op de noodzakelijke
stappen die nodig zijn voor de vorming van à©à©n onder-neming. Een
harmonisatiecommissie bestaande uit vijf vertegenwoordigers van beide
coà¶peraties  gaat onderzoeken hoe de twee coà¶peraties het beste
samengevoegd kunnen worden. De Ledenraad van Campina Arla zal bestaan
uit 217 leden-melkveehouders waarvan 140 leden van Arla Foods en 77 van
Campina.   
 
De kracht van synergie  
'Deze fusie brengt het beste van beide ondernemingen samen en is een
glashelder voorbeeld van de kracht van synergie', vertelt Tiny Sanders,
de nieuwe CEO van Campina Arla. 'Met Campina Arla ontstaat een
coà¶peratieve zuivelonderneming met nà³g meer competitieve en innovatieve
kracht. En daar zullen we allemaal van profiteren. Onze
leden-melkveehouders, onze klanten, onze consumenten en onze
medewerkers. Door de gebundelde kracht worden we voor internationale
retailers een zeer aantrekkelijke zakelijke partner. Bovendien zorgt de
nieuwe onder-neming voor een stevig fundament in een internationale
zuivelmarkt die meer en meer de druk ervaart van nieuwe Europese
regelgeving. Campina Arla kan profiteren van de sterke eigenschappen
van beide ondernemingen en zal uitgroeien tot à©à©n van de toonaangevende
wereldspelers in de internationale zuivelmarkt. Maar tegelijkertijd
blijven beide ondernemingen zo lokaal als we nu al zijn als het gaat om
maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook als het gaat om
zuivelproducten die perfect aansluiten bij tradities en voorkeuren van
de individuele landen. Kortom: Campina Arla zal wereldwijd denken en
tegelijkertijd ook lokaal opereren.'    
 
Knud Erik Jensen, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Campina Arla voegt hier verder nog aan toe: 'Campina en Arla Foods
behoren in Europa tot de zuivelondernemingen die het beste presteren.
Zowel voor wat betreft onze markten, als onze productportefeuilles
vullen beide ondernemingen elkaar uitstekend aan. Wij hebben al eerder
gezegd, dat groei op zichzelf voor ons geen antwoord is op het huidige
weerbarstige ondernemersklimaat, maar het biedt wel de mogelijkheid de
positie van onze onderneming te behouden. Ik ben dan ook erg blij met
het feit dat onze beide Raden van Commissarissen hebben ingestemd met
de voorgenomen fusie. Naar mijn mening biedt deze fusie de beste
mogelijkheid om onze doelstelling te realiseren: het stabiliseren van
de melkprijzen in de toekomst. De leden-melkveehouders van beide
bedrijven hebben al eerder een algehele fusie meegemaakt. En
melkveehouders spreken altijd dezelfde taal. Waar ook ter
wereld'.   
 
Vakbonden, ondernemingsraden en regelgevende instanties zijn van de
voorgenomen fusie op de hoogte gebracht en zullen waar nodig bij het
proces worden betrokken.

Bron: Campina