De cao-lonen zijn in 2006 gemiddeld met
1,8 procent gestegen. Dat is hoger dan in 2005 (0,7 procent) en
2004 (1 procent). Dit staat in de Voorjaarsrapportage cao-afspraken
2007 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Voorjaarsrapportage is gebaseerd op een
steekproef van 122 (grote) cao’s. Bij 112 akkoorden -
waaronder ruim 5,1 miljoen werknemers vallen - zijn loongegevens
over heel 2006 bekend. In 46 akkoorden zijn afspraken gemaakt over
een werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling (die sinds 1
januari 2006 bestaat). Zonder deze bijdragen komt de gemiddelde
loonstijging in 2006 uit op 1,4 procent.

De loonstijging in 2007 is 1,7 procent.
Dit is een voorlopig beeld dat is gebaseerd op 51 akkoorden
waarvoor loongegevens over 2007 bekend zijn. Het rapport geeft
verder een beeld van de afspraken in cao’s over de laagste
lonen, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid,
bredere inzetbaarheid (‘employability’) en
werkgelegenheid.

In vijftig cao’s is afgesproken dat
loonbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren hooguit 170 procent
is van het jaarloon. In 41 akkoorden kan de loondoorbetaling meer
dan 170 procent zijn als de werknemer zijn best doet om weer zo
snel mogelijk aan het werk te gaan. In 25 cao’s is de
loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren zonder meer hoger
dan 170 procent. Wel is in de meeste van deze cao’s
afgesproken dat tijdens de eerste zes maanden van de ziekte minder
dan 100 procent van het loon wordt doorbetaald.

In vrijwel alle cao’s staan
afspraken over scholing en bredere inzetbaarheid van het personeel.
In 48 procent van de cao’s staan afspraken over persoonlijke
opleidingsplannen en in 20 procent afspraken over stageplaatsen /
werkervaringsplaatsen. Een jaar eerder was dit in 15 procent van de
cao’s het geval. Ook het percentage cao’s met afspraken
over Erkennen Verworven Competenties (EVC) is gestegen (van 10
procent in 2005 naar 15 procent in 2006).

De volledige tekst van de
Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2007 en de aanbiedingsbrief van
minister Donner aan de Tweede Kamer staan op de internetsite van
het ministerie van SZW: www.szw.nl (klikken op "Officiële
publicaties"). Tegelijk met de Voorjaarsrapportage heeft Donner nog
enkele onderzoeksrapporten over cao’s en algemeen verbindend
verklaren (avv’en) van cao-bepalingen naar de Tweede Kamer
gestuurd. Ook deze zijn te vinden onder ‘officiële
Publicaties’. Het gaat om:

Kwaliteit representativiteitsgegevens bij
avv-verzoeken; Stand van zaken 2006.

Evaluatie vereisten algemeen verbindend
verklaarde cao-fondsen; (vorm)vereisten algemeen verbindend
verklaarde cao-fondsen en jaarverslagen boekjaar 2005.

Algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen
in 2005; Baten, lasten en reserves.

Ervaringen van werkgevers met de cao en
avv.

bron:SZW