Buitenlandse werkgevers moeten werknemers die ze tijdelijk in Nederland
laten werken, gaan betalen volgens de CAO. Ook andere belangrijke
arbeidsvoorwaarden zoals werk- en rusttijden, vakantiedagen en
gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk moeten voldoen aan de CAO
die algemeen verbindend is verklaard. Door de algemeen verbindend
verklaring wordt een CAO opgelegd aan de gehele betreffende
bedrijfstak.  

 
Dit is het gevolg van de uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet
arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid. Minister De Geus van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiertoe een wetsvoorstel naar de
Tweede Kamer gestuurd. Op dit moment gelden alleen in de bouwsector de
belangrijkste algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen (zoals de
hoogte van het loon) voor in Nederland gedetacheerde werknemers.  
 
Buitenlandse werkgevers die in Nederland werknemers detacheren hoeven
op dit moment slechts te voldoen aan de geldende minimumvoorwaarden,
zoals het wettelijk minimumloon of minimale rusttijden. Hun Nederlandse
concurrenten zijn echter gebonden aan de arbeidsvoorwaarden zoals die
in de CAO zijn overeengekomen. Deze liggen meestal boven de wettelijke
minimumvoorwaarden.  
 
Met de nieuwe wet wil de minister tegengaan dat buitenlandse werknemers
die in Nederland zijn gedetacheerd als gevolg van minder gunstige
arbeidsvoorwaarden werknemers van Nederlandse bedrijven verdringen van
de arbeidsmarkt. De Geus komt hiermee tegemoet aan berichten uit het
bedrijfsleven over grote loonverschillen. Ook vindt de bewindsman het
belangrijk dat de hier gedetacheerde buitenlandse werknemers een goed
loon volgens de CAO krijgen.  

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid