De CAO-onderhandelingen tussen minister van BZK en de centrales van
overheidspersoneel over een CAO voor de rijksambtenaren voor het jaar
2004 zijn vannacht afgebroken.

Tijdens de onderhandelingen kon geen overeenstemming worden bereikt
over de voorstellen van de minister ten aanzien van beperking van de
loondoorbetaling in het tweede ziektejaar,
maatregelen op het gebied van arbeid en gezondheid en een eenmalige
prestatiebeloning gekoppeld aan een verlaging van het ziekteverzuim. Op
het terrein van arbeid en gezondheid en reïntegratie is tussen partijen
wel een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten vastgesteld. Breekpunt
vormde onder andere de aanspraken tijdens het tweede ziektejaar.
Voorstel van de minister was om in het tweede ziektejaar het loon van
gedeeltelijk zieken alleen volledig door te betalen voor gewerkte uren.
De centrales deelden dit uitgangspunt niet. Voorts bestond verschil van
mening over de ingangsdatum van de beperking van de loondoorbetaling in
het tweede ziektejaar. Ook het voorstel van de minister voor een
eenmalige prestatiegerelateerde beloning gekoppeld aan een verlaging
van het ziekteverzuim wezen de centrales af. In plaats daarvan eisten
zij een algemene loonsverhoging van 0,75% per 1 januari 2005. Een
dergelijke loonsverhoging is in strijd met de binnen het kabinet
afgesproken nullijn voor 2005.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular