De Raad van Bestuur van ProRail en de vakbonden FNV, CNV en VHS hebben vandaag overleg gevoerd over het instellen van een commissie die een advies zou moeten uitbrengen over het huidige loonconflict. Het overleg heeft niet tot resultaat geleid. De Raad van Bestuur van ProRail: "Wij zijn bijzonder teleurgesteld dat de bonden ons voorstel hebben afgewezen. Het besluit van de vakbonden om deze commissie af te wijzen, brengt de oplossing in dit CAO-geschil niet naderbij.

Wij van Prorail hebben een uiterste poging gedaan om het geschil op te lossen en daarmee de maatschappelijke schade van een staking bij het spoor te voorkomen". Begin deze week heeft ProRail het initiatief genomen om de commissie in te stellen omdat de schade voor Nederland die door het loonconflict kan ontstaan voor ProRail, als bedrijf met een publieke functie, buitengewoon zwaar weegt. Wij hebben dit voorstel ook gedaan om een slepend conflict op te lossen en vanwege het belang dat wij hechten aan een goede relatie met de bonden. Daarnaast is ProRail van mening dat wanneer partijen vinden dat hun bod redelijk is, zij ook niet bang zouden moeten zijn dat voor te leggen aan het objectieve oordeel van een onafhankelijke commissie. De commissie had immers ook kunnen meewegen het argument van de bonden dat de loonontwikkeling bij ProRail en NS gelijk zou moeten lopen.

Eindbod ProRail van 3 mei 2005
Op 3 mei jongstleden heeft ProRail aan de bonden (FNV, VHS en CNV) een eindbod uitgebracht om tot een CAO te komen voor de jaren 2004, 2005 en 2006. Het door ProRail gedane aanbod komt uit boven het gemiddelde van wat in CAO's in Nederland is afgesproken (inclusief commercië-le organisaties). ProRail heeft twee varianten voorgelegd die beide resulteren in een substantiële loonsverhoging. Het voorstel omvat 2,75% loonsverhoging over de jaren 2005 en 2006, een een-malige uitkering over 2004 en een resultaatafhankelijke à©à©nmalige uitkering, gekoppeld aan de prestaties van het bedrijf. ProRail-medewerkers hebben daarnaast de beschikking over uitstekende regelingen voor pensioen en het tweede ziektejaar.

Zelfstandige organisatie
ProRail maakt geen deel uit van het NS-concern. ProRail is een bedrijf met een publieke functie en wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de overheid.

bron:Prorail

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular