Het college van Burgemeester men
Wethouders van de gemeente Tilburg heeft woensdag besloten de
gebruiksvergunning van de Penitentiaire Inrichting Tilburg aan de
Ringbaan Zuid gedeeltelijk in te trekken. Het college heeft de
inrichting een dwangsom opgelegd om haar te dwingen het gebruik van
deze cellengebouwen te beëindigen.

Het gebruik van drie cellengebouwen moet
per 1 januari 2007 voorlopig worden gestaakt. Deze gebouwen
vertonen ernstige gebreken met betrekking tot de brandveiligheid.
Deze gebreken kunnen niet op korte termijn worden opgelost. Vier
andere cellengebouwen moeten voor 31 januari 2007 respectievelijk
28 februari 2007 bouwkundig in orde worden gebracht. Zoniet dan
moet het gebruik van deze gebouwen ook worden beëindigd.
Telkens wanneer de gemeente constateert dat hieraan niet is
voldaan, moet de inrichting een dwangsom betalen.

Gebreken

Tot oktober 1995 had de penitentiaire
inrichting een gebruiksvergunning.

Kort na de Schipholbrand onderzocht de
gemeente vorig jaar de penitentiaire inrichting op brandveiligheid.
Daarbij zijn nadrukkelijk de ervaringen van de Schipholbrand
meegenomen. Hierop zijn in overleg direct enkele maatregelen
getroffen en heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden door
een extern adviesbureau. Uit dit onderzoek bleek dat er een aantal
ernstige bouwkundige tekortkomingen waren. Met name de
brandscheidingen tussen de cellen onderling en tussen de cellen en
de vluchtwegen deugen niet. Hierdoor is de tijd om bij een
eventuele brand veilig te kunnen vluchten beperkt. De
Rijksgebouwendienst beloofde deze gebreken voor het eind van dit
jaar te verhelpen. In de tussentijd verzocht de gemeente de
inrichting extra organisatorische maatregelen te treffen om de
brandveiligheid te waarborgen. De Rijksgebouwendienst heeft de
bouwkundige aanpassingen, zonder overleg, uitgesteld. Het college
accepteert dit niet en heeft daarom deze maatregelen genomen. Na
indringend overleg met vertegenwoordigers van de rijksoverheid is
het college tot deze conclusie gekomen.

Maatregelen passen binnen beleid

De handhaving van de brandveiligheidregels
heeft sinds 2003 bij het college een hoge prioriteit. Alle
inrichtingen zijn hiervoor in een controleprogramma opgenomen.
Indien er ernstige gebreken zijn, dan moeten deze zo snel mogelijk
worden verholpen.

Dit is zeker het geval bij de
penitentiaire inrichting, omdat het hier gaat om honderden personen
die bij een eventuele calamiteit niet zelfstandig kunnen
vluchten.

bron:Gemeente Tilburg