De economische vooruitzichten voor 2007 en
2008 zijn gunstig, met een groeitempo van 2,75 procent in beide
jaren. De spanningen in de economie lopen verder op, wat vooral
voelbaar is op de arbeidsmarkt. De werkloosheid neemt af, tot 4
procent van de beroepsbevolking in 2008. Als gevolg hiervan
ontstaat enige opwaartse druk op de contractloonstijging. In de
raming voor 2008 zijn de maatregelen uit het Coalitieakkoord nog
niet verwerkt. Dit zijn de hoofdlijnen uit het samenvattende
hoofdstuk 1 van het Centraal Economisch Plan 2007, dat het Centraal
Planbureau (CPB) op 20 maart 2007 heeft gepubliceerd. Het volledige
Centraal Economisch Plan verschijnt op 4 april 2007.

Internationale economische vooruitzichten
zijn positief

De wereldeconomie presteerde vorig jaar
opnieuw uitstekend. In het eurogebied loopt de economische groei
dit jaar wat terug, tot 2,25 procent, als gevolg van restrictief
begrotingsbeleid en de appreciatie van de euro. Desondanks blijft
ook hier de ontwikkeling gunstig, met een boventrendmatige
economische groei, een verdere daling van de werkloosheid en
gematigde inflatie.

Nederlandse economie presteert goed

De Nederlandse economische groei van 2,75
procent in 2007 en 2008 wordt breed gedragen; de binnenlandse
bestedingen en de uitvoer nemen beide ongeveer de helft van de
BBP-groei voor hun rekening. De rooskleurige vooruitzichten voor de
Nederlandse economie krijgen nog meer reliëf wanneer deze in
internationaal perspectief worden geplaatst. Naar verwachting
groeit de Nederlandse economie in de periode 2006-2008 ook ieder
jaar harder dan die van het eurogebied.

Spanning in economie loopt op

De werkgelegenheid stijgt in de jaren 2006
tot en met 2008 substantieel sneller dan het arbeidsaanbod,
waardoor de werkloosheid in rap tempo afneemt. Gemiddeld bedraagt
de werkloosheid volgend jaar waarschijnlijk 4 procent van de
beroepsbevolking. Het aantal vacatures heeft inmiddels een
recordomvang bereikt. Maar ook de bezettingsgraad van de
productiecapaciteit in de marktsector loopt verder op in de
ramingsperiode.

Loonstijging versnelt, inflatie blijft
laag

Door de snel toenemende spanning op de
arbeidsmarkt trekt de contractloonstijging naar verwachting aan van
2,25 procent dit jaar naar 3,25 procent volgend jaar. Daarnaast
stijgen volgend jaar de sociale lasten voor werkgevers door de
voorziene verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
(Zorgverzekeringswet) van 6,5 procent naar 7,3 procent. Desondanks
blijft de inflatie in de raming voor dit en volgend jaar tamelijk
laag, namelijk 1,25 procent.

Koopkracht

De koopkracht van huishoudens verbetert
dit jaar in doorsnee met 1,75 procent en volgend jaar met 0,75
procent. De verbetering van de koopkracht is vooral te danken aan
de reële inkomensstijging. Volgend jaar wordt deze verbetering
echter gedrukt door hogere premies voor ziektekosten. Huishoudens
met lage inkomens ontvangen via de zorgtoeslag en de aftrek voor
buitengewone uitgaven compensatie voor de hogere ziektekosten. Het
cijfer voor 2008 zal naar verwachting nog veranderen wanneer de
maatregelen uit het Coalitieakkoord in het beeld worden
verwerkt.

Overheidsbegroting in 2007 in
evenwicht

Naar verwachting is dit jaar vrijwel
sprake van begrotingsevenwicht. In de raming voor 2008 is nog geen
rekening gehouden met de gevolgen van het Coalitieakkoord. Dat kan
pas wanneer in de Miljoenennota 2008 de plannen concreet zijn
uitgewerkt. Dit versterkt de onzekerheid voor de raming van komend
jaar. Volgens het tijdpad in het Coalitieakkoord stijgen de lasten
in 2008 sterker en nemen de collectieve uitgaven minder sterk toe
dan in dit Centraal Economisch Plan is verondersteld. Pas in latere
jaren zijn lastenverlichtingen en uitgavenintensiveringen voorzien.
Bij verwerking van het Coalitieakkoord zullen de economische groei
en de koopkracht in 2008 minder gunstig uitkomen dan in de huidige
raming. Het begrotingssaldo zal daarentegen sterker verbeteren.

bron:AEDES