Gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft een
verzoek tot wraking van drie Haarlemse rechters ingediend. In de
eindfase van de zaak Chipshol versus Schiphol zijn alle ingewerkte
rechters die sinds januari 2005 op de zaak zaten zonder
aankondiging vervangen. Dat gebeurde met een beroep op interne
roulatie. Chipshol acht zich ernstig in haar procesbelang geschaad
hetgeen door de president van de Haarlemse rechtbank inmiddels
expliciet is toegegeven.

De drie vervangen rechters veroordeelden
Schiphol in januari 2005 tot het betalen van een schadevergoeding
aan Chipshol. Dit omdat de luchthaven gebiedsontwikkelaar Chipshol
stelselmatig heeft tegengewerkt bij de ontwikkeling van het
Groenenberg-terrein naast de Aalsmeerbaan.

De drie vervangen rechters bepaalden dat
een commissie van onafhankelijke deskundigen de hoogte van het door
Schiphol te betalen moest vaststellen. Chipshol eist 97 miljoen
euro. De deskundigen kwamen uit op 17 miljoen. Overigens oordeelde
het Hof in Amsterdam dat zeker één deskundige (de
heer Toornend, die in de commissie het meeste werk deed) niet
onpartijdig was. De nieuwe rechters hebben het oordeel van het Hof
over de partijdigheid echter naast zich neergelegd. Kort voor het
vaststellen van het door Schiphol te betalen schadebedrag werden
alle rechters vervangen door drie nieuw in te werken collega's.
Chipshol werd niet geïnformeerd en kwam er bij toeval achter.
Vervanging van alle rechters ineens voorafgaand aan een
slotpleidooi is uitzonderlijk.

Gezien de onzorgvuldigheid waarmee de
beslissing is genomen, het bemoeilijken van een doelmatige
rechtsgang en het negeren van de belangen van de eisende partij
acht Chipshol de verklaring over het intern rouleren onaannemelijk.
Een recent gesprek met de president van de Rechtbank Haarlem heeft
daar niets aan veranderd. Chipshol verwijst naar het KPMG-rapport
'Het functioneren van rechterlijke organisaties in beeld'waarin
wordt gesteld dat het roulatiebeleid 'ook wel wordt ingezet als
een verkapte sanctie voor moeilijk te corrigeren rechters'. Van
belang is tevens een passage uit het Jaarverslag 2004 van de
Rechtbank Haarlem: 'Voor rechters geldt dat zij in principe om de
vier jaar rouleren en in een andere sector worden geplaatst. Dat
gebeurt in overleg en op basis van inventarisatie van wensen in
functionerings- en jaargesprekken.' Bij verschillende rechtbanken
geldt het systeem van roulatie niet voor rechters ouder dan 50
jaar. Ook voor vice-presidenten gelden afwijkende regelingen. De
voorzitter in de Chipshol-zaak is ouder dan 50 jaar en
vice-president. Toch werd hij (niet op eigen verzoek)
vervangen.Voor de twee andere vervangen rechters geldt dat hun
termijn van vier jaar niet was verstreken.

Volgens Chipshol is gebleken dat er bij de
nieuwe rechters sprake is van vooringenomenheid en ook van
onbekendheid met het volledige dossier en van een verschil in
interpretatie van dit dossier. Chipshol meent dat de schijn van
partijdigheid is gewekt en acht twijfel over de onpartijdigheid van
de nieuwe rechters gerechtvaardigd.

bron:Chipshol