Het CNV wil dat de SER een advies opstelt
over de ontwikkeling van de topinkomens. Als het kabinet geen
adviesaanvraag over dit onderwerp indient, moet de SER zich er op
eigen initiatief over buigen. CNV vice-voorzitter Van Splunder:
'Een van de centrale doelstellingen van de SER is 'streven naar
een redelijke inkomensverdeling'. Dat komt terug in allerlei
adviezen, maar als het gaat om de topinkomens blijft het akelig
stil. Ik vind dat we het daar toch over moeten hebben. Zoals het nu
gaat, ondermijnt het namelijk het draagvlak onder een verantwoorde
loonontwikkeling.'

Er zijn twee aanleidingen voor Van
Splunder's oproep aan de SER. De eerste zijn recente berichten,
onder meer in de Volkskrant, dat de inkomsten van de bestuurders
van beursgenoteerde bedrijven in Nederland uit opties en geschonken
aandelen in een jaar tijd meer dan verdubbeld zijn. Een tweede
aanleiding zijn de tegenvallende passages in het regeerakkoord over
dit onderwerp. Van Splunder: 'In het regeerakkoord staat dat de
inkomens in de publieke en semi-publieke sector worden genormeerd
respectievelijke gemaximeerd. De kabinetsvoornemens blijven dus
beperkt tot de marktsector en 'het nauwlettend volgen' van de
code-Tabaksblat. Ondanks het positieve bericht dat de
ondernemingsraad (bij beursgenoteerde vennootschappen) een
adviesrecht op het gebied van beloningsbeleid van topbestuurders
krijgt, schiet het kabinet op dit gebied tekort.'

De CNV vice-voorzitter vindt dat er na
jaren van ophef over de stijgingen nu echt iets moet gebeuren. 'De
verschillen tussen de inkomensstijgingen aan de top en die van de
'gewone' werknemer zorgen al langer voor ophef. Wat daarbij een
steeds groter probleem wordt, zijn de enorme toegenomen verschillen
in de inkomensverhoudingen in de laatste jaren. Hierdoor komen 2
dingen onder druk te staan: behoud van draagvlak voor een
verantwoorde loonontwikkeling en gewoon fatsoen.' Eerder pogingen
van het CNV topbestuurders op hun fatsoen aan te spreken, zoals in
2001 met de zogenoemde 'erecode' en in 2005 het meepraten op
aandeelhoudersvergaderingen, mochten niet baten. 'Het is duidelijk
dat ieder jaar opnieuw je morele vergadering luid

kenbaar maken, met zijn hoe velen je dat
ook doet, niet helpt.' Van Splunder verwijt 'gewone' werknemers
geen moment dat zij ook steeds hogere looneisen gaan stellen.
'Maar structureel hogere lonen op het niveau van de
inkomensontwikkeling

van de top vormen een groot risico voor de
concurrentiepositie van ons land en dus

uiteindelijk op het aantal banen. Vandaar
mijn oproep voor een advies. De economische ontwikkeling is te
belangrijk om kapot te laten maken door slecht voorbeeldgedrag en
onfatsoenlijk gegraai aan de top,' aldus de vice-voorzitter van
het CNV.

bron:CNV