Het regeerakkoord toont op het punt van
homo-emancipatie een dubbel beeld. Enerzijds worden in een
regeerakkoord voor het eerst gerichte maatregelen aangekondigd om
homodiscriminatie te bestrijden. Anderzijds bestaat het risico dat
gewetensbezwarende ambtenaren van de burgerlijke stand het recht
krijgen om paren van gelijk geslacht te weigeren te trouwen. Een
dergelijke voor homoseksuelen discriminerende wetsbepaling is voor
COC Nederland onacceptabel.

'Bijna zes jaar na de invoering van het
'homohuwelijk', waarmee de wetgever uitdrukkelijk het
maatschappelijke signaal van gelijkberechtiging heeft willen geven,
is dit voor het COC onacceptabel',zegt Frank van Dalen, voorzitter
van COC Nederland. Een Kamermeerderheid met steun van de PvdA heeft
meer dan eens uitgesproken dat van nieuwe ambtenaren van de
burgerlijke stand gevraagd mag worden dat zij alle huwelijken
willen sluiten. Van Dalen: 'Het COC doet daarom een beroep op de
PvdA trouw te zijn aan verkiezingsbeloften en op de
Kamermeerderheid om te voorkomen dat er in de toekomst een regeling
komt waarin discriminatie wordt vastgelegd.'

Een uitzonderingspositie is in strijd met
artikel 1 van de Grondwet. Een ambtenaar dient eenvoudigweg de
(huwelijks)wetgeving uit te voeren, daar heeft hij of zij immers de
ambtseed op afgelegd. De wetgever heeft er ook expliciet voor
gekozen het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen en dus
geheel los van religieuze overwegingen te beschouwen.

Het bevreemdt het COC dat deze kwestie
vooral tot praktisch probleem tussen gewetensbezwaarde ambtenaren
en homoparen gereduceerd wordt. Goed inroosteren achter de schermen
volstaat dan. 'Dan wordt er dus vanuit gegaan dat heteroparen daar
ongevraagd aan hebben mee te werken', zegt Van Dalen. 'Terwijl
het niet ondenkbaar is dat ook zij vanwege hun eigen opvattingen
over het 'homohuwelijk' liever door een ambtenaar die geen
onderscheid maakt getrouwd willen worden. Bijvoorbeeld ook om te
voorkomen dat de opvatting van hun trouwambtenaar een affront vormt
voor de homoseksuele familieleden en vrienden die als gasten bij
hun huwelijk aanwezig zullen zijn.'

Om een keuze te maken, zou het voor alle
paren die gaan trouwen bekend moeten zijn welke ambtenaren
gewetensbezwaren hebben. De heer Castermans, voorzitter van de
Commissie Gelijke Behandeling, liet onlangs in een lezing in
Nijmegen weten dat precies die openbaarheid in strijd is met de
Algemene Wet Gelijke Behandeling.

COC Nederland pleit verder voor een
coördinerend bewindspersoon homo-emancipatiebeleid, voor de
instelling van een mensenrechteninstituut dat de totstandkoming van
ambtsberichten in asielzaken moet verbeteren en het betrekken
van

homobelangenorganisaties bij de uitvoering
van het beleid.

bron:COC