Minister
Donner van Justitie heeft de zogeheten 'Code Tabaksblat' aangewezen als
corporate governance code voor beursgenoteerde ondernemingen.
Beursvennootschappen moeten in hun jaarverslag een paragraaf opnemen
waarin wordt aangegeven of de onderneming de code corporate governance,
beter bekend als de code-Tabaksblat, toepast. Dat staat in de Algemene
Maatregel van Bestuur, die op 1 januari 2005 in werking treedt
(Stb.2004, nr. 747).  
De verplichting geldt voor jaarverslagen over boekjaren die zijn begonnen op of na   
1
januari 2004. Dat betekent dat tijdens de jaarvergadering in het
voorjaar van 2005 door aandeelhouders met bestuur en commissarissen kan
worden gediscussieerd op basis van een verplichte corporate governance
paragraaf.

 
Ondernemingen mogen afwijken van de bepalingen,
mits zij dat in het jaarverslag uitleggen. De code bevat beginselen en
best practice bepalingen over bijvoorbeeld de bezoldiging van
bestuurders, de onafhankelijkheid van commissarissen, informatie aan
aandeelhouders en de rol van de accountant.  
  
De wettelijke
verankering van de code volgens de 'pas toe of leg uit' methode was een
verzoek van de commissie corporate governance zelf. Ook het kabinet
achtte een verplichting om een standpunt in te nemen over alle
onderdelen van de code onontbeerlijk voor de verbetering van corporate
governance in Nederlandse ondernemingen. De wettelijke basis voor de
aanwijzing is vastgelegd in de structuurwet van 9 juli 2004, die op 1
oktober jl. in werking trad.  
  
Het inzetten van nieuwe
instrumenten zoals codes in plaats van wetgeving maakt deel uit van een
pakket maatregelen van Minister Donner die ten doel hebben het
ondernemingsrecht in Nederland te moderniseren en de aantrekkingskracht
van Nederland als vestigingsplaats voor grote en kleine bedrijven te
versterken. Over deze voorstellen, die zijn neergelegd in de Nota
modernisering ondernemingrecht, overlegt de Minister op 3 februari 2005
met de Tweede Kamer.
Bron: Ministerie van Justitie