Minister Dekker van VROM en de Nederlandse Woonbond hebben de
Commissie Zeggenschap en Versterking Positie Huurders(-organisaties)
ingesteld. De commissie zal onderzoeken waar en hoe de positie en
zeggenschap van huurders en huurdersorganisaties kunnen worden
verbeterd en versterkt. Rond de zomer van 2005 zal de commissie haar
conclusies en aanbevelingen presenteren. Het is de bedoeling dat de
aanbevelingen nog deze kabinetsperiode tot daadwerkelijke verbetering
van zeggenschap van huurders en huurdersorganisaties zullen leiden.

Er zijn verschillende aanleidingen om de zeggenschap van huurdersorganisaties nader te bezien.  
De
evaluatie van de Wet op het overleg huurders verhuurder heeft al weer
een paar jaar geleden plaatsgevonden. Sinds die tijd heeft het beleid
niet stilgestaan. In de rijksbegroting en diverse beleidsbrieven van de
minister komen onderwerpen aan de orde die het belang van huurders
raken. Het is nodig om te bezien op welke wijze en bij welke
onderwerpen de zeggenschap van huurders dient te worden verbeterd. Eà©n
van de belangrijkste wijzigingen in het rijksbeleid is het nieuwe
huurbeleid. Ook wordt de regelgeving rondom woningcorporaties nader
bezien. Bij een beleid, waarbij de huur meer marktconform tot stand
komt, zal de (rechts)positie van huurders ook moeten worden verbeterd.
De commissie zal aanbevelingen doen over de invloed van huurders op de
maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Daarbij wordt ook de
wens van huurdersorganisaties bezien om meer bij het toezicht op
woningcorporaties te worden betrokken. 
 
De
commissie wordt voorgezeten door mevrouw Leemhuis-Stout, oud
commissaris van de Koningin in zuid-Holland  en bestaat voorts uit
de volgende leden: 
De heer Piet Cornelissen, directeur
Woonpunt Maastricht, Ella Vogelaar, voorzitter Stichting Novib,Talja
Blokland-Potters,buitengewoon hoogleraar Wetenschappelijke grondslagen
van het opbouwwerk, Erasmus Universiteit Rotterdam, Albertine van
Vliet-Kuiper, Burgemeester van Amersfoort

bron: ministerie VROM