Een adviescommissie onder leiding van Hans de Boer (o.a. oud-voorzitter van MKB Nederland) heeft vandaag haar advies aangeboden aan minister Sybilla Dekker van VROM en voorzitter Willem van Leeuwen van Aedes, de koepel van woningcorporaties in Nederland. Het advies bevat voorstellen voor een pakket maatregelen om de onderlinge verantwoordelijkheden van het Rijk en de woningcorporaties beter te regelen. Ook de rol van de gemeenten krijgt een belangrijke plaats in het advies. Het advies was eind 2004 door minister Dekker en Aedes gezamenlijk gevraagd. 

De adviescommissie constateert dat er in de afgelopen jaren van verschillende kanten vragen zijn gerezen over de prestaties van woningcorporaties, gezien hun omvangrijke vermogen, en de mogelijkheden van de overheid om die prestaties omhoog te krijgen. Woningcorporaties gaven van hun kant aan dat de regelgeving een verbetering van die prestaties in de weg zit. 
Een belangrijk punt in de voorstellen van de adviescommissie is dat gemeenten en woningcorporaties verplicht worden om samen prestatie-afspraken te maken. Zij moeten daarin vastleggen hoe ze de doelstellingen van het Rijk met betrekking tot de nieuwbouwproductie en de herstructurering van oude wijken, lokaal gaan oppakken. De gemeenten moeten daarin het voortouw nemen. De prestatie-afspraken gaan over vier jaren, waarna voor een nieuwe vierjaarsperiode weer nieuwe prestatie-afspraken moeten worden gemaakt. 
 
Om dit proces te ondersteunen zou volgens de commissie De Boer een nieuwe instantie moeten worden ingericht die de gemeenten en woningcorporaties ondersteunt en aanjaagt bij het maken van prestatie-afspraken. Ook zou deze instantie arbitrage moeten organiseren bij onderlinge geschillen tussen gemeenten en corporaties. De commissie adviseert hiervoor het huidige Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, dat veel kennis heeft van de activiteiten van corporaties, om te vormen tot een contracterings- en activeringsinstituut (CAI). 
De huidige taken van het Centraal Fonds op het terrein van het financiële toezicht op woningcorporaties, zouden dan moeten overgaan naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat volgens de commissie eerder zicht heeft op financiële risico's bij corporaties. De minister blijft verantwoordelijk voor het gehele toezicht op de woningcorporaties en krijgt daarbij, om krachtdadig te kunnen optreden, enkele aanvullende sanctiebevoegdheden. 
 
Wel vindt de commissie dat in eerste instantie goed toezicht binnen de woningcorporaties zelf moet plaatsvinden. Daarvoor moet het interne toezicht (raden van toezicht) worden geprofessionaliseerd. Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties hebben daarbij volgens de commissie een belangrijke rol. Ook de accountants van de corporaties krijgen in de voorstellen een bredere taak, o.a. in het beoordelen van de efficiency en de rechtmatigheid van uitgaven. 
 
De commissie vindt verder dat woningcorporaties naast hun primaire werkzaamheden ook op een breder maatschappelijk vlak (zoals het bouwen van scholen en zorginstellingen) actief kunnen zijn, maar dat dat op zakelijke leest moet zijn geschoeid. Activiteiten in concurrentie met de markt moeten in een aparte onderneming volgens de principes van de markt worden uitgevoerd.  
 
De commissie De Boer is van mening dat, om dit pakket aan maatregelen in te voeren, een geheel herzien Besluit beheer sociale-huursector (het huidige 'corporatie-wetboek') nodig is. 
De commissie adviseert tenslotte de minister en Aedes om haar advies waar nodig verder uit te werken en snel te beginnen met het oppakken van de voorstellen met de diverse betrokkenen. De voorstellen zouden volgens de commissie per 1 januari 2007 kunnen worden ingevoerd. 
 
bron:VROM