Wonen is primair een lokaal vraagstuk. De beantwoording van lokale vraagstukken en noden kan niet worden vastgelegd in Haagse regelgeving, maar vraagt om maatwerk. Deze conclusie staat in het advies 'Lokaal wat kan, centraal wat moet' dat de commissie De Boer op verzoek van minister Dekker en Aedes heeft opgesteld. De commissie presenteert vandaag haar rapport. 

De commissie kiest voor volledige gelijkwaardigheid van gemeenten en corporaties als partners in wonen en sluit daarmee aan bij de adviezen van het WRR en de SER. Ook Aedes ziet gemeenten en corporaties als partners in wonen. Ze moeten elkaar kunnen vinden in analyse, aanpak en samenwerking. Het in contracten vastleggen van afspraken over de lokale woningbouwproductie en herstructurering, zoals de commissie aanbeveelt, geeft over en weer de zekerheid dat die afspraken worden nagekomen. De positionering van andere partijen is onderbelicht. Corporaties zijn aan meer partijen in de lokale samenleving verantwoording verschuldigd. 
 
Aedes vindt de erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van corporaties als maatschappelijke ondernemingen terecht. Bij die eigen verantwoordelijkheid van de woningcorporatie als maatschappelijke onderneming hoort een heldere formulering van haar doelstelling. Het intern toezicht moet erop toezien dat die doelstelling wordt gehaald. Het belang dat het advies van de commissie De Boer aan het interne toezicht hecht, wordt door Aedes volledig gedeeld. De commissie waakt ook voor stapeling van intern en extern aanvullend toezicht. 
 
De commissie De Boer heeft met het streven naar implementatie in 2007 een ambitieus tijdpad neergezet. De corporatiebranche kent onderlinge verschillen, ook in belangen en visies op de toekomst. Dit neemt niet weg dat ook door Aedes tempo is gewenst en zij zal zich daar krachtig voor inzetten. Aedes streeft naar een sober en samenhangend stelsel, waarin de burger weer tot zijn recht komt en ruimte is voor verscheidenheid, innovatie en maatwerk. 
 
bron:Aedes