Het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vanmiddag de Commissie Kapitaalmarkt geïnstalleerd. In deze commissie nemen 14 externe experts uit de financiële wereld zitting, alsmede het bestuur van de AFM. De Commissie Kapitaalmarkt adviseert het bestuur van de AFM over casuïstiek, wetgevingsaspecten en interpretaties op het gebied van openbare biedingen, marktmisbruikvraagstukken en prospectusvraagstukken. Ook zal de commissie adviseren over de hoofdlijnen van het beleid inzake het toezicht op financiële verslaggeving en het toezicht op accountantsorganisaties. 

AFM-bestuursvoorzitter mr. A.W.H. Docters van Leeuwen zit de commissie voor. De commissie bestaat verder uit de volgende leden: de heer P.M. Koster RA, de heer prof. mr. M.W. den Boogert, de heer prof. dr. A.W.A. Boot, de heer dr F.J.G.M. Cremers, de heer mr. S.E. Eisma, de heer prof. dr J.M.G. Frijns, de heer prof drs C.A.J. Herkstrà¶ter RA, de heer J. den Hoed RA, de heer mr. P.C. van den Hoek, de heer mr. J. Italianer, de heer drs A.G. Jacobs, de heer drs R.M.S.M. Munsters,de heer prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers, de heer prof. mr. G. van Solinge en de heer jhr drs. R.W.F. van Tets. 
 
De commissie moet een bijdrage leveren aan de bredere oordeelsvorming van de AFM. Dat komt ten goede aan de effectiviteit en de slagkracht van het toezicht op de Nederlandse effectenmarkt. De commissieleden zijn aangezocht zitting te nemen in de Commissie Kapitaalmarkt vanwege hun deskundigheid, kennis en ervaring op het gebied van de taakstelling van de commissie. De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. 
 
Voor advisering op het gebied van beleidsmatige en strategische aspecten van het toezicht op openbare biedingen kent de AFM reeds de Commissie Openbare Biedingen. De werkzaamheden van deze commissie gaan op in de Commissie Kapitaalmarkt. De advisering op het terrein van marktmisbruikvraagstukken, prospectusvraagstukken, toezicht op financiële verslaggeving en toezicht op accountantsorganisaties is het gevolg van het toezicht dat de AFM op deze gebieden gaat uitvoeren. Deze taken en bevoegdheden  vloeien voort uit nieuwe wetgeving. 
 
Voor omgang met de externe stakeholders heeft de AFM de stelregel dat de AFM luistert naar al haar belanghebbenden. Interactie met marktpartijen speelt daarbij een zeer belangrijke rol. 

bron:AFM