Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben een Plan
van Aanpak Fijn Stof vastgesteld. Het college vindt dat de fijn stof
concentratie in Zuid-Holland omlaag moet. Daarvoor zijn op
verschillende niveaus (EU, Rijk, provincies en gemeenten) maatregelen
noodzakelijk. Met de maatregelen uit het plan probeert de provincie de
mogelijkheden in haar bereik maximaal te benutten.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een inventarisatie van de bronnen en
de concentraties van fijn stof in Zuid-Holland gedaan. Het blijkt dat
de grootste bronnen de industrie -en dan vooral raffinaderijen-, het
wegverkeer en de scheepvaart zijn. Voor de concentratie bij de grond
zijn verder de op- en overslagbedrijven belangrijk. Het grootste deel
van het fijn stof op grondniveau, ongeveer 80%, blijkt echter afkomstig
van bronnen buiten de provincie Zuid-Holland. Dit komt omdat fijn stof
lang in de lucht blijft hangen en daardoor ver wordt getransporteerd.
Circa 20% van de concentratie fijn stof is afkomstig uit de provincie.

"Fijn
stof moet worden aangepakt. We moeten doen wat we kunnen om er voor te
zorgen dat we in onze provincie, de motor van de Nederlandse economie,
ook gezond kunnen blijven wonen en recreëren", aldus Erik van
Heijningen, gedeputeerde milieu van de provincie. "Onze inspanningen
doen we zoveel mogelijk in overleg met het bedrijfsleven. Ze leiden tot
een daling van de uitstoot tot maximaal 1/3 van het huidige niveau.
Desondanks zullen we tussen 2000 en 2010 maar een beperkte afname op de
concentratie fijn stof realiseren van zo'n 7%. Er is meer nodig en daar
kunnen anderen, zoals het Rijk, bij helpen."

In het Plan van
Aanpak Fijn Stof hebben GS concrete maatregelen aangeduid die in haar
macht liggen als het gaat om uitvoering. Zo is het eerdere besluit dat
raffinaderijen uiterlijk in 2007 over moeten van stook met zware
stookolie naar gasstook opgenomen in het plan. Dit zal de totale
stofuitstoot ten opzichte van het jaar 2000 met 25% beperken. Ook wordt
van bestaande vergunningen die door de provincie zijn verleend, bekeken
of ze nog voldoen aan de stand der techniek. Het is namelijk
noodzakelijk dat bedrijven zogenoemde best beschikbare technieken
toepassen. Bij nieuwe vergunningaanvragen wordt onderzocht of het
mogelijk is om zelfs nog verdergaande milieumaatregelen te vragen dan
de best beschikbare technieken.

Bij de concessieverlening voor
streekbussen zal de provincie eisen stellen aan de uitstoot van de
bussen die verder gaan dan de op dat moment geldige wettelijke eisen.
Via het Plan van Aanpak wordt zo geborgd dat er in Zuid-Holland op
lijndiensten van streekbussen alleen met verhoudingsgewijs schone
bussen wordt gereden. Daarnaast werkt het college aan maatregelen om
schonere voertuigen en vaartuigen te stimuleren en zal het zich bij het
Rijk en EU inzetten voor een schoner wegverkeer.

bron: Provincie Zuid-Holland