Het aantal huwelijken is in 2006 iets
gestegen ten opzichte van 2005, dat een dieptepunt was, maar ligt
nog steeds ver onder de aantallen uit het begin van de jaren
zeventig. De stijging van het aantal huwelijken in 2006 hangt samen
met de conjuncturele opleving. Dat blijkt uit tellingen van het
CBS.

Dieptepunt in 2005

In 2006 zijn 73 duizend stellen getrouwd.
Dat is iets meer dan het dieptepunt van 72 duizend in 2005. Sinds
de Tweede Wereldoorlog was een dergelijk gering aantal huwelijken
niet meer voorgekomen. In het begin van de jaren zeventig trouwden
jaarlijks nog ruim 120 duizend paren. Gezien de veranderde
opvattingen over samenwonen en trouwen en de veranderingen in de
bevolkingsopbouw is het onwaarschijnlijk dat deze aantallen opnieuw
gehaald zullen worden.

Vier op de tien trouwen nooit

Ongehuwd samenwonen is gewoon geworden.
Van de samenwonenden die niet willen trouwen, geeft driekwart als
reden aan dat zij vinden dat trouwen niets toevoegt aan het
samenwonen.

Naar verwachting zullen vier op de tien
dertigers nooit trouwen. De meesten zullen wel ooit samenwonen.
Daarnaast speelt bij het jaarlijks aantal huwelijkssluitingen een
rol dat het aantal dertigers – de groep waarin het meest
wordt getrouwd – afneemt. Deze afname zal de komende jaren
doorzetten.

Opleving in 2006

De beslissing om te trouwen is
conjunctuurgevoelig. De hoogconjunctuur aan het eind van de jaren
negentig stuwde zowel de koopbereidheid als het aantal huwelijken
op. Daarna liep de koopbereidheid terug en werd er ook minder
getrouwd.

Sinds medio 2005 gaat het beter met de
werkgelegenheid en neemt het economisch optimisme toe. Als
consumenten optimistisch zijn, gaan ze meer uitgeven. Dat is een
stimulans voor het aantal huwelijkssluitingen.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular