Het aantal huishoudens dat de aankoop of verbetering van een woning
heeft gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in 2004
ten opzichte van 2003 met 30% toegenomen tot ruim 96.000. Het betrof
ca. 77.000 leningen voor de aankoop van een woning en ca. 19.000 voor
woningverbetering. Dit blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van de
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. 'Ongeveer twee op de drie
kopers van een eigen woning tot 240.000 euro kiezen voor een veilige en
verantwoorde lening met NHG', aldus Karel Schiffer, algemeen directeur
van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.  

 
In 2004 is 1.743 maal melding gemaakt van een betalingsachterstand
(2003: 1.246). Voor 331 huishoudens resulteerde dit in een gedwongen
verkoop met verlies (2003: 178). In dit verband is bij het
Waarborgfonds in totaal bijna 9 miljoen euro gedeclareerd; dit is
gemiddeld ca. 27.000 euro per woning. Ongeveer de helft van deze
woningen werd verkocht via de veiling. 'Dat is een punt van zorg',
stelt Karel Schiffer. 'Bij een gedwongen verkoop via de veiling is het
verlies altijd aanzienlijk hoger dan bij een onderhandse verkoop via
een makelaar'. Bij de veilingverkopen in

2004 bedroeg het verlies gemiddeld 35.000 euro en bij de onderhandse
verkopen gemiddeld 17.000 euro. 'Het is dus van groot belang dat alle
bij het eigenwoningbezit betrokken partijen in hun
consumentenvoorlichting erop wijzen dat onnodig hoge verliezen als
gevolg van gedwongen verkoop via de veiling kunnen worden voorkomen
indien huishoudens met onoverkomelijke betalingsproblemen in goed
overleg met de geldgever komen tot vrijwillige onderhandse verkoop via
een makelaar', aldus Karel Schiffer.  
 
Opvallend is dat in Rotterdam en Den Haag relatief veel gedwongen
verkopen hebben plaatsgevonden. Bovendien betreft het hier met name
verkopen via de veiling. De problemen concentreren zich in delen van de
oudere wijken van deze steden. 'Mede vanwege het feit dat de
taxatierapporten en de werkgeversverklaringen in een aantal van deze
dossiers vragen oproepen, zal het Waarborgfonds de achtergronden
hiervan nader onderzoeken', aldus Karel Schiffer.  
 
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creëren
van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit. Zij
verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie. NHG is een garantie
op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen
woning. Wanneer de woning onverhoopt moet worden verkocht en de
opbrengst lager is dan de nog lopende hypotheekschuld, betaalt het WEW
de restschuld aan de geldgever. De consument heeft onder andere het
voordeel van een lagere rente. Het verschil tussen een hypotheek met
NHG en zonder NHG kan oplopen tot 0,5%. Dat betekent een voordeel van
honderden euro's per jaar. NHG is in 2005 mogelijk voor leningen tot
240.000 euro.  
NHG bestaat 10 jaar en heeft in die periode in totaal zo'n 600.000
hypotheekgaranties verstrekt; dat is 72 miljard euro aan hypotheken.
 
 
Actuele cijfers:  
Betalingsachterstanden (langer dan vier maanden):  
2002: 956  
2003: 1.246  
2004: 1.743  
 
Gedwongen verkopen met verlies:  
2002: 80  
2003: 178  
2004: 331  
 
Aantal garanties:  
2002: 51.546  
2003: 73.889  
2004: 96.221    

Bron: Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (www.nhg.nl)

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular