Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen kijkt bij ontvangers
van een WW-uitkering vooral naar het aantal sollicitaties en laat een
toets op de kwaliteit veelal achterwege. UWV ontwikkelt wel nieuwe
methoden om deze activiteiten effectiever te toetsen. Dit blijkt uit
het vandaag verschenen rapport Toetsen van sollicitatieactiviteiten in
het kader van de Werkloosheidswet van de Inspectie Werk en Inkomen.  

 
Uitkeringsgerechtigden moeten zich verantwoorden over hun
sollicitatieactiviteiten door middel van inkomstenverklaringen. UWV
controleert deze formulieren op het vereiste aantal sollicitaties. Als
die in aantal voldoen, vindt geen controle meer plaats op de
kwalitatieve aspecten waarop UWV ze ook zou moeten toetsen. Dat zijn
bijvoorbeeld passende arbeid, regionale arbeidssituatie, aantal
beschikbare vacatures en eventuele beperkingen van de werknemer.  
 
De beleidsregels op dit gebied zijn zeer omvangrijk en gedetailleerd,
zodat een volledige uitvoering van de controle zeer tijdrovend en
kostbaar zou zijn. UWV is wel bevoegd om deze regels aan te passen,
maar heeft dit nog maar beperkt gedaan. Inmiddels is UWV bezig met het
ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Zo is er een proef waarbij UWV op
basis van risicoanalyses controleert of uitkeringsgerechtigden afdoende
solliciteren.  
 
In het kader van dit onderzoek heeft IWI ook CWI betrokken: CWI helpt
in eerste instantie werknemers met het zoeken naar nieuw werk en het
verkrijgen van een uitkering. Bij vermoedens van onvoldoende
sollicitatie-inspanningen meldt CWI dit aan UWV. Deze behoort
informatie over genomen maatregelen weer terug te koppelen aan CWI. IWI
constateert dat niet alle gegevens die van belang zijn voor een snelle
bemiddeling naar werk worden gedeeld.   
 
Uit eerdere onderzoeken van IWI en UWV zelf bleek dat het
foutenpercentage in de uitvoering van de WW relatief hoog is, met
toetsing van sollicitatieactiviteiten als een belangrijke bron van
fouten. Daarom heeft IWI eind 2003, begin 2004 onderzoek gedaan naar de
manier waarop UWV deze activiteiten toetst.  

Bron: IWI