Minister Cramer wil op acht onderwerpen
van VROM deze kabinetsperiode 'het verschil' maken. Dat zijn
onder meer klimaat en energie, duurzame producten, 'Mooi
Nederland' en de lokale leefomgeving. Dit schrijft minister Cramer
(VROM) in een brief aan de Tweede Kamer. Met verschillende
betrokken partijen overlegt zij over de keuze en de uitwerking van
de onderwerpen.

Cramer stelt acht prioriteiten van VROM
voor de komende kabinetsperiode voor.

Klimaat en energie

Het kabinet wil een energiebesparing van
2% per jaar en het aandeel duurzame energie verhogen naar 20% in
2020. De uitstoot van broeikasgassen moet verminderen met 30% in
2020 ten opzichte van 1990. Cramer wil dit laatste in Europees
verband realiseren.

Duurzame producten

Het kabinet wil bedrijven stimuleren
duurzame producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. De
producten zijn goed voor het milieu en bieden kansen voor nieuwe en
innovatie economische producten. De aanpak uit de Toekomstagenda
Milieu wordt voortgezet.

De overheid gaat zelf het goede voorbeeld
geven door duurzame producten te kopen. Daarnaast komen er
innovatieprogramma om samen met het bedrijfsleven te kijken naar de
marktintroductie van nieuwe, duurzame technologie en export van
duurzame producten.

'Mooi Nederland'

De Nota Ruimte blijft het uitgangspunt van
het beleid. Cramer wil met het programma 'Mooi Nederland' nieuwe
accenten plaatsen, zoals:

de verrommeling van het landschap
tegengaan. Dit gebeurt onder meer met spelregels voor de
ontwikkeling van bedrijventerreinen, glastuinbouwcomplexen en
woningbouw;

de kwaliteit van het landschap vergroten.
Dit gebeurt onder meer met een structuurvisie Panorama's en het
beleid voor Nationale landschappen, Groen in en om de stad en
Bufferzones;

maatregelen formuleren om Nederland aan te
passen aan de gevolgen van klimaatverandering;

kwaliteit en duurzaamheid van woningbouw
bevorderen en woningbouwproductie verhogen.

Gezonde, veilige, duurzame
leefomgeving

Cramer noemt een gezonde, veilige en
duurzame leefomgeving een essentiële voorwaarde om de
omstandigheden in probleemwijken te verbeteren. De toenemende
ruimtebehoefte moet volgens Cramer worden gecombineerd met de
aanpak van lokale milieuproblemen. De aanpak richt zich vooral op
verbetering van luchtkwaliteit en geluidssanering.

Nederlandse inbreng in de EU en de
wereld

Een andere prioriteit is een sterkere
inbreng van Nederland in de Europese Unie en de wereld. Volgens
Cramer moet Nederland zich daarbij richten op de relatie tussen een
ambitieuze milieu-inzet en het bereiken van een gelijk speelveld
('level playing field').

Hiervoor wil Cramer onder meer betere
handhaving van de internationale regelgeving en een sterkere
Nederlandse inbreng in de internationale ontwikkelingen bij
ecosystemen, natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit.

Urgentieprogramma Randstad

Cramer wil bijdragen aan het
Urgentieprogramma Randstad met een visie op slimmer en zuiniger
omgaan met ruimte.

'Slimmere regels, minder lasten en betere
uitvoering'

Het programma 'Slimmere regels, minder
lasten en betere uitvoering' moet de regeldruk verminderen en de
kwaliteit van vergunningverlening en toezicht verbeteren. VROM gaat
ook verder met het project 'Eenduidig toezicht'. Uitgangspunt
daarbij is één loket voor de rijksinspecties.

Duurzame ontwikkeling

Bij duurzame ontwikkeling gaat het om een
verantwoorde balans tussen 'people, planet en profit' (de drie
P's). Cramer wil bij elk van de drie P's een aantal thema's
benoemen, waarop het kabinet zichtbare resultaten wil boeken.

Bron: VROM