Het Centrum voor Werk en Inkomen wil dit jaar meer werkgevers helpen met het vinden van personeel. Het streefcijfer voor het aantal te vervullen vacatures, waarbij op verzoek
van werkgevers voorwerk door het CWI wordt verricht, stijgt met bijna 25 procent tot
95.000.

Dat staat in het jaarplan van het CWI voor 2006 dat door minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is goedgekeurd. Ook de jaarplannen van de Sociale Verzekeringsbank, het Inlichtingenbureau en het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen zijn goedgekeurd. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven De Geus en Van Hoof dat de plannen bijdragen aan het bereiken van gestelde
doelen, 'onder meer op het gebied van werk boven uitkering, klantgerichtheid en doelmatigheid.'
De betrokken organisaties streven naar een verdere verbetering van de dienstverlening en een effectievere samenwerking. 'Mensen zonder werk kunnen alleen efficiënt en klantgericht aan werk en - indien nodig - aan een uitkering worden geholpen als CWI, UWV en gemeenten goed samenwerken', schrijven De Geus en Van Hoof. Ze stellen dat er op het terrein van de samenwerking vooruitgang wordt geboekt, 'maar verdere verbeteringen
blijven mogelijk en nodig.'
Het jaarplan voor 2006 van het UWV is nog niet goedgekeurd, omdat onderzoek naar de kostencijfers nog niet is afgerond. 'In goed overleg met UWV is daarom besloten om de goedkeuring van het jaarplan en de begroting 2006 op te schorten', schrijven de bewindslieden. Het uitstel duurt uiterlijk tot 1 april. Het UWV kan, in afwachting van de goedkeuring, gewoon doorwerken.
bron:CWI