Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een commissie ingesteld die in overleg met hem gaat kijken hoe de administratieve lasten voor burgers op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid verminderd kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om tijd die (uitkeringsgerechtigde) burgers kwijt zijn aan het invullen van formulieren of het bezoeken van (diverse) instanties, maar ook om reis-, telefoon- en portokosten. De commissie komt maandag (23 mei 2005) voor de eerste keer bijeen. 

In deze zogeheten gemengde Commissie administratieve lasten burgers zitten vertegenwoordigers van socialezekerheidsinstanties, overheid en van belanghebbende burgers (WW'ers, AOW'ers, WAO'ers en bijstandsgerechtigden). Deze laatste groep maakt de helft van de commissie uit. Minister De Geus heeft verder de heer Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, aangesteld als extern deskundige in de gemengde commissie. De aanleiding voor deze benoeming is een rapport van de Commissie Belgen doen het beter. Het lidmaatschap van de Commissie administratieve lasten voor burgers is een onbetaalde functie. Wel worden reis- en onkosten vergoed en bestaat er de mogelijkheid tot uitbetaling van vacatiegeld. Het instellingsbesluit is door De Geus gepubliceerd in de Staatscourant (10 mei 2005).  
 
De basis van het werk van de commissie wordt gevormd door resultaten van recent onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten uitvoeren naar administratieve lasten van burgers en een inventarisatie van mogelijkheden en voorstellen tot lastenvermindering. In 2007 rondt de commissie haar werkzaamheden af. Doelstelling van het Hoofdlijnenakkoord is om administratieve lasten van overheidsregels voor burgers eind 2007 met 25 procent terug te brengen ten opzichte van 31 december 2002.  
 
 
bron:SZW