Minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid laat onderzoeken of het toezicht door gemeenten op
de kwaliteit van kinderopvangcentra en het handhaven van regels in
2006 is verbeterd. Aanleiding is een rapport van de Inspectie voor
Werk en Inkomen (IWI) waaruit blijkt dat gemeenten in 2005 nog
onvoldoende hebben gedaan om hun taken op het gebied van toezicht
op de kinderopvang vorm te geven. “Gelet op de rapportage van
IWI mag er niet zonder meer van uit worden gegaan dat dit in 2006
wel het geval is”, schrijft de minister in een brief naar de
Tweede Kamer.

De Wet kinderopvang die in 2005 is
ingevoerd, maakt gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de
kwaliteit van kinderopvangcentra. De GGD voert de inspecties onder
verantwoordelijkheid van de gemeente uit. 2005 was een
overgangsjaar waarin gemeenten en GGD hun nieuwe rol moesten
vormgeven. Volgens het rapport van IWI moesten de meeste gemeenten
in 2005 nog wennen aan hun nieuwe taken. De ontwikkeling van
toezicht en handhavingsbeleid kwam nog te weinig van de grond. Wel
is in de tweede helft van 2005 zichtbaar dat gemeenten deze taken
meer handen en voeten gaven.

Om gemeenten te ondersteunen bij hun
nieuwe taken, heeft de minister subsidie gegeven aan de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) en GGD Nederland. De VNG en GGD
Nederland hebben minister De Geus laten weten in 2006 in ieder
geval aan de norm voor voldoende inspecties van kinderdagverblijven
te voldoen. De minister wil weten of gemeenten in 2006 hun
prestaties hebben verbeterd. Het vervolgonderzoek van IWI over 2006
richt zich vooral op gemeenten die in 2005 onvoldoende presteerden.
Binnen drie maanden is het IWI-onderzoek afgerond. De minister zal
de uitkomsten naar de Tweede Kamer sturen.

bron:SZW