De Hoeckelingsdam, het nieuwe vogelbroedgebied dat als compensatie voor IJburg, een nieuwe Amsterdamse woonwijk, is aangelegd, is nu al een succes. De Amsterdamse wethouder Stadig heeft dinsdag 10 mei dit gebied officieel `geopend'.

De Hoeckelingsdam is het eerste natuurcompensatieproject voor IJburg dat klaar is. Het is een gebied geworden waar watervogels kunnen eten, broeden en rusten. Voor de kust van Durgerdam is tussen 2002 en 2005 een 1,6 kilometer lange zanddam aangelegd. Tussen de kust en de dam is het water ondiep gemaakt. Hierdoor is een wind- en golfluw gebied ontstaan dat ideaal is voor vogels en natuurontwikkeling.

Ecologen noemen het project een succes. Vanaf 2003, het eerste jaar dat de dam boven het water uitstak, hebben er verschillende soorten wad- en watervogels gebroed. De Hoeckelingsdam blijkt als broed- en foerageergebied waardevol voor bijvoorbeeld plevieren, visdiefjes en kluten. Dit zijn bijzondere broedvogels in de regio Amsterdam.

Naam De dam is door het stadsdeel Amsterdam Noord `Hoeckelingsdam' gedoopt. Dit is een historische naam, afgeleid van het `Hoeckelings Gat', een oude dijkdoorbraak uit de 16e eeuw. Het Hoeckelings Gat lag nagenoeg op de plek waar nu de dam ligt.

Compensatie De natuur die door de aanleg van IJburg verloren gaat moet Amsterdam compenseren. Dat betekent dat er nieuwe natuur moet worden ontwikkeld. Amsterdam heeft deze uitdaging serieus opgepakt. Al in een vroeg stadium heeft de gemeente met Rijk, provincie, milieuorganisaties, ecologen en andere deskundigen gekeken hoe je natuurcompensatie op het water het beste aan kan pakken. Met het Rijk en de provincie is in 1998 een convenant gesloten waarin afspraken zijn opgenomen over compensatieprojecten.

Meer natuurcompensatieprojecten De Hoeckelingsdam is niet het enige natuurcompensatieproject voor IJburg. In het IJmeer worden op dit moment ook vergelijkbare projecten gerealiseerd aan de Zuidelijke IJmeerkust en bij de Diemervijfhoek (het voormalige Peneiland).

Naast de verplichte natuurcompensatie heeft Amsterdam samen met de provincie Noord-Holland en de Vereniging Natuurmonumenten tevens afgesproken een aantal extra maatregelen te treffen om natuurontwikkeling rondom IJburg te stimuleren. Op verschillende locaties wordt gewerkt aan de versterking van de kwaliteit van de natuur zoals recreatie- en natuurontwikkeling in landelijk Noord bij het Blauwe Hoofd, Polder IJdoorn (de buitendijkse polder van Durgerdam) en bij de Oostrand van het middeneiland in het IJmeer.

Ter gelegenheid van de oplevering van het eerste natuurcompensatieproject is het boekje `Hoeckelingsdam' gemaakt dat aan wethouder Stadig overhandigd is.
 
bron:Gemeente Amsterdam