Het vierde deel van de pkb Derde Nota
Waddenzee is vandaag verschenen. In deze nota is het rijksbeleid
voor de Waddenzee voor de komende tien jaar vastgelegd. Dit beleid
is gericht op de duurzame bescherming en ontwikkeling van de
Waddenzee als natuurgebied en behoud van het unieke open
landschap.

In de Derde Nota Waddenzee (met als titel
‘Ontwikkeling van de Wadden voor natuur en mens’)
beschrijft het Rijk het beleid voor de Waddenzee onder meer op het
gebied van natuurbescherming, ruimtelijke ordening, milieu en water
in onderlinge samenhang. Via andere rijksnota's en provinciale en
gemeentelijke ruimtelijke plannen vindt dit beleid zijn weg.

De Derde Nota Waddenzee komt in de plaats
van de bestaande Nota Waddenzee uit 1993. Op 31 oktober 2006 heeft
de Tweede Kamer ingestemd met de pkb, nadat het kabinet een zestal
door de Tweede Kamer aangenomen moties had verwerkt. Op 19 december
2006 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met deze pkb. De pkb Derde
Nota Waddenzee ligt vanaf 21 februari 2007 tot 4 april 2007 op
meerdere plaatsen ter visie. De dag na de tervisielegging treedt de
pkb in werking.

bron:VROM