Vandaag tekenen overheden, bedrijfsleven en Natuurmonumenten de uitvoeringsovereenkomst voor het Grensmaasproject. Samen met de vaststelling van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) Grensmaas door Provinciale Staten van Limburg vandaag, is er daarmee definitief zicht op de uitvoering van het Grensmaasproject: komende jaren wordt tussen Maastricht en Roosteren de Maas verruimd met hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en grindwinning als doel.

 

Bij de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst vandaag zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Namens de overheid wordt getekend door: staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Melanie Schultz van Haegen, gedeputeerde van de provincie Limburg de heer Mat Vestjens en namens minister Veerman van LNV de heer Wouter van Zandbrink. Namens het Consortium Grensmaas wordt getekend door de heren Jelke Jan de With (aannemerscombinatie Boskalis, Van Oort en Van de Biggelaar), Niels Ottervanger (grindproducenten) en Jan Jaap de Graeff (Vereniging Natuurmonumenten).

Na lange voorbereiding goed resultaat
Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst en de vaststelling van het POL Grensmaas is een lange periode van voorbereiding met een positief resultaat afgesloten. Jaren planvorming en voorbereidende werkzaamheden zijn nodig geweest. Denk hierbij onder andere aan archeologisch onderzoek, planologische inpassingen, afstemming van wettelijke kaders, overleg met de Vlaamse overheid, gemeenten, gebiedscommissie en omwonenden. Nadat er met de Europese Commissie overeenstemming was bereikt over de aanbestedingsrechtelijke problematiek, zijn de slotonderhandelingen tussen de overheid en het Consortium Grensmaas in de eerste helft van dit jaar gevoerd en tot afronding gebracht. Alle betrokken partijen zijn tevreden met het uiteindelijke resultaat dat nu de uitvoering mogelijk maakt.

Schop in de grond
Conform het uitvoeringsplan van het Consortium Grensmaas gaat de uitvoering in 2006 van start, of zoveel eerder als mogelijk is, na het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Afgelopen jaar zijn er op het vergunningengebied al veel voorbereidingen getroffen.

Levende rivier Grensmaas
Door de uitvoering van het Grensmaasproject (incl. de verbreding van de Maas bij Roosteren en de Boertien-locaties aan Vlaamse zijde) wordt een harmonie bereikt tussen grindwinning, natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming langs Nederlands enige grindrivier. Partijen zullen zich inspannen de vertraging van de afgelopen jaren in te lopen om de afgesproken hoogwaterdoelstelling voor 2017 te bereiken. Daarnaast levert het project meer dan 1.000 hectaren nieuwe natuur en is de continuïteit en de werkgelegenheid in de grindwinning en
-verwerkingsindustrie gewaarborgd.

bron:VenW