Een meerderheid van de Kamer lijkt niets te zien in de lokale aanpak
van permanente bewoning van recreatiewoningen. Tijdens het Algemeen
Overleg dat dinsdag 1 maart werd gevoerd gaven VVD, PvdA en LPF aan dat
de rijksoverheid het voortouw moet nemen.

Minister Dekker van VROM houdt vast aan haar redenering om juist de
decentrale overheden zelf een keuze te laten maken: illegale bewoning
aanpakken, legaliseren of persoonsgebonden beschikkingen afgeven. De
VNG is het met de redenering van Dekker eens. Gemeenten moeten zelf een
afweging kunnen maken die het best past bij de lokale situatie.
Binnenkort wordt het overleg voortgezet.

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten