Minister Dekker (VROM) heeft in ongeveer à©à©n jaar tijd meer dan 200 miljoen
euro toegezegd uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK). Het geld is
bestemd voor bijvoorbeeld het bevorderen van de veiligheid, het verbeteren van de
bereikbaarheid, maar ook de inrichting van de openbare ruimte. De minister selecteerde negentien projecten voor een BIRK-bijdrage. Inmiddels is aan twaalf projecten geld toegekend, waaronder Arnhem/Rijnboog, Haarlem/Spoorzone en Zaanstad/Inverdan. Dat blijkt uit de Tweede Voortgangsrapportage BIRK die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Met de totale investeringskosten van de twaalf projecten is een bedrag gemoeid van ruim 1,5 miljard euro. Het gaat hierbij om de realisatie van bijna 8300 woningen, ruim 900.000 m2 kantoren en bedrijfsruimten en ruim 155.000 m2 winkels en andere voorzieningen. Met een bijdrage uit het BIRK-budget zorgt minister Dekker ervoor dat de projecten daadwerkelijk tot uitvoering komen. In alle gevallen worden fysieke knelpunten opgelost. De uitvoering vergroot de aantrekkelijkheid van de desbetreffende locaties voor bewoners, bedrijven en bezoekers, aldus de minister. Waar mogelijk zet het ministerie van VROM in op .benefit sharing.. Dat betekent dat een verdeling van de winst volgt wanneer gemeenten na afronding van het project  - mede door de verleende subsidie . hogere opbrengsten blijken te hebben dan was voorzien. Minister Dekker wil deze winsten opnieuw inzetten in projecten die de ruimtelijk economische ontwikkeling versterken.

Van de toegezegde 200 miljoen wordt een deel besteed aan projecten waar al eerder vanuit BIRK middelen voor zijn gereserveerd. Zo heeft minister Dekker 75 miljoen euro uitgetrokken voor de spoortunnel in Delft, waarvoor ze 5 oktober 2005 samen met collega Peijs in Delft een uitvoeringsovereenkomst ondertekende. Met zeven geselecteerde projecten zijn de gesprekken nog niet afgerond. Het gaat om Breda/Markoevers, Heerlen/Park Oranje Nassau, Enschede/Kennispark Twente, Amsterdam/Zuidas, Culemborg/Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht/Fort Vechten en Noord-Holland/Naardermeer-Ankeveense Plassen. Wat betreft eerdere toezeggingen resteren nog twee projecten: Roosendaal en Sittard. De minister verwacht nog voor het eind van dit jaar tot afspraken te komen. Ze is verder voornemens het project Hengelo/Hart van Zuid en Bergen op Zoom/verplaatsing Nedalco eveneens onder de BIRK-regeling te brengen. VROM investeert geld uit het BIRK-budget op voorwaarde dat ook andere publieke en private partijen investeren

bron:VROM