De kantonrechter in Breda heeft op 24
november 2004 een particuliere belegger veroordeeld tot het betalen van
50% van het geleden nadeel in een aandelenlease overeenkomst ("Direct
Rendement Effect") met de Dexia bank. De andere 50% komt voor rekening
van de bank zelf.

De rechter oordeelt dat Dexia in dit geval mede-aansprakelijk is voor
het door de belegger geleden nadeel, omdat de bank bij het afsluiten
van de overeenkomst met deze belegger niet heeft voldaan aan haar
zorgplicht. De rechter heeft in dit geval in aanmerking genomen de
persoonlijke en financiële situatie van de belegger, de kennis en
ervaring met beleggingen die van hem verwacht mochten worden op het
moment dat hij de overeenkomst aanging en de door Dexia gebruikte
verkoopmethode.

De rechter overweegt dat de maatschappelijke functie van banken een
zorgplicht met zich meebrengt. Deze zorgplicht op het gebied van
aandelenlease constructies houdt in dat de bank moet voorkomen dat
klanten risico's aangaan die zij niet kunnen overzien en/of die gelet
op hun omstandigheden onaanvaardbaar zijn. Dexia mocht van deze
belegger op grond van zijn opleiding geen toereikende kennis op het
gebied van beleggingen verwachten. Het echtpaar was in 1998 op een
braderie met het beleggingsproduct in aanraking gekomen. De bank had
geen informatie ingewonnen over andere kredieten van de belegger bij
het bureau kredietregistratie in Tiel. Ook had de bank nagelaten de
belegger te wijzen op het risico van een restschuld.

Bron: Gerechtelijke organisatie