Advocaten en overige belangenbehartigers nemen gezamenlijk standpunt in ten opzichte van het schikkingsvoorstel Dexia.Bemiddelaar Wim Duisenberg presenteerde op 29 april een schikkingsvoorstel dat een einde moet maken aan de jarenlange strijd tussen gedupeerde beleggers en Dexia. 

Er is een samenwerkingsverband gevormd van belangenbehartigers Leaseverlosser, Leaseproces, Leaseleed, Beursklacht, Vermogensmonitor, Platform Aandelenlease, Payback en ruim 20 advocatenkantoren die bij elkaar circa 10.000 gedupeerden vertegenwoordigen, waarvan een groot deel al tegen Dexia procedeert.  
Het gezamenlijke schadebedrag van deze gedupeerden beloopt circa 275 miljoen euro. 
 
Tijdens een bijeenkomst in De Meern op 3 mei 2005 heeft dit samenwerkingsverband het schikkingsvoorstel besproken. 
 
Het voorstel is nog slechts in hoofdlijnen gepubliceerd en op tal van punten leven nog vragen. Op basis van wat thans over het voorstel bekend is komt het samenwerkingsverband tot de volgende conclusie. 
 
Met het oog op de huidige ontwikkelingen in de rechtspraak moet het schikkingsvoorstel als te mager worden beschouwd. Het voorstel behelst alleen kwijtschelding van een deel van de restschuld en laat de ingelegde bedragen volledig voor rekening van de gedupeerde. Gedupeerden moeten eerst het volledige contract uitdienen (het voorstel geldt niet voor degenen die gestopt of achter zijn met de maandelijkse betalingen); zij zullen in veel gevallen nog gedurende een lange periode hun maandelijkse betalingen moeten verrichten. Gedupeerden lopen over die periode nog steeds koersrisico. 
 
Uit de huidige rechtspraak komt het volgende beeld naar voren. 
 
Eega-verweer is van toepassing 
Als tijdig en rechtsgeldig door de echtgenoot is vernietigd, betekent dit dat er geen restschuld is en dat de volledige inleg moet worden terugbetaald. 
 
Dexia heeft de zorgplicht geschonden 
In veel procedures wordt vastgesteld dat Dexia de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Vaak levert dit voor gedupeerde een kwijtschelding van 75 tot 100 procent van de restschuld op en soms ook tot teruggave van een deel van de inleg. 
 
Wet op het Consumentenkrediet (WCK) is van toepassing 
Diverse rechtbanken hebben de WCK van toepassing verklaard op de aandelenlease-producten van Dexia. Omdat Dexia niet beschikte over de vergunning die door de WCK is  
voorgeschreven zijn de contracten nietig. In principe brengt dit mee dat er geen sprake is van een restschuld en dat de volledige inleg moet worden terugbetaald. In een aantal uitspraken passen rechtbanken een bepaalde billijkheidscorrectie toe. Deze uitspraken lijken met name in het voordeel te zijn van gedupeerden met schade die vooral uit verlies van inleg bestaat. 
 
Ook beroepen op dwaling en misbruik van omstandigheden worden soms gehonoreerd. 
 
Daarnaast valt niet uit te sluiten dat in de gerechtelijke procedures zal blijken dat bij Dexia onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij de beweerde aankoop van effecten. Vermoed wordt dat Dexia in vele gevallen niet de contractueel met de klant overeengekomen aandelen voor de klant heeft gekocht maar deze positie slechts met opties heeft afgedekt en ook over de gehanteerde aan- en verkoopkoersen bestaan twijfels. In die gevallen vordert Dexia ten onrechte restschulden terug. 
 
Nu de meeste rechters de gedupeerden grotendeels danwel geheel in het gelijk stellen doet het schikkingsvoorstel geen recht aan de juridische positie van partijen. 
 
Voor drie groepen gedupeerde beleggers is het schikkingsvoorstel het overwegen waard. In de eerste plaats zijn dit de gedupeerden die een bescheiden inleg hebben betaald en geconfronteerd worden met een restschuld van slechts enkele duizenden euros. Wanneer de resterende looptijd van het contract kort is (het contract moet immers eerst worden uitgediend en de rentekosten van ongeveer 13% per jaar lopen dan gewoon door) kan kwijtschelding van de restschuld uitkomst bieden. 
In de tweede plaats de groep die geen beroep kan doen op het eega-lease argument (de ontbrekende handtekening van de partner) met een inleg tot ongeveer 15.000,- euro en een niet te lang doorlopend contract.  
In de derde plaats kan het schikkingsvoorstel van betekenis zijn voor die gedupeerden die er teveel tegenop zien om de strijd met Dexia aan te gaan. 
 
Voor alle anderen lijkt (voort-)procederen tegen Dexia veel meer perspectief te bieden. Die beslissing is natuurlijk aan de individuele benadeelden.  
 
De tot het samenwerkingsverband behorende advocatenkantoren zijn:  
 
BBS                                              
Benthem & Gratama                                
Bonnier Messink                          
Bosman                                   
BS                                               
Dijks Leijssen                                   
Dommerholt & Van Dijk                    
EBH                                              
Fides juridische bijstand + 
Holla Poelman                                    
Houben                                   
Kaiser Van Steijn 
KBS 
Lagro 
Rompelberg 
Schieman 
Tiebout 
Van Diepen 
Van Korlaar 
Van der Woude De Graaf 
Wendelgelst 
 
 
bron:Payback

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular