De brancheorganisaties STOBI, FIAR en
ICT~Office vragen de politiek in een gezamenlijke brief met de
Consumentenbond dringend om dieper in te grijpen in het
thuiskopiedossier. De Minister van Justitie had aangekondigd
voorlopig een einde te willen maken aan de verantwoordelijkheid van
de stichting SONT om heffingen op nieuwe voorwerpen te leggen.
Echter, uit het nu bekend geworden voornemen van de minister blijkt
dat die mogelijkheid toch blijft bestaan, ondanks de nadrukkelijke
wens van de Tweede Kamer.

Bovendien ligt er binnen de SONT al een
concreet voorstel klaar voor een verhoging van 15 cent op
geheugenkaartjes en flash-geheugen. Ook DVD-Ram (nu vrijgesteld van
heffing) dreigt binnen de werkingsfeer van de thuiskopieheffing te
worden gebracht.

Het besluit van de minister gaat
nadrukkelijk in tegen de wens van de Tweede Kamer die zich
meermalen heeft uitgesproken tegen nieuwe heffingen voor
thuiskopiëren. De brancheorganisaties willen dat de Tweede
Kamer de minister vraagt om DVD-Ram, geheugenkaartjes en
flash-geheugen te schrappen van de lijst met voorwerpen die voor
een heffing in aanmerking komen. De Tweede Kamer heeft nog de
mogelijkheid om in te grijpen voordat de betreffende Algemene
Maatregel van Bestuur, waaruit een en ander blijkt, over acht weken
formeel in werking treedt.

Falend systeem uitfaseren

De brancheorganisaties betogen al langer
dat het huidige stelsel voor thuiskopievergoedingen onduidelijk,
onrechtvaardig en oncontroleerbaar is. De Algemene Maatregel van
Bestuur ontneemt de SONT weliswaar tot 1 januari 2008 de
bevoegdheid om voorwerpen aan te wijzen voor een heffing. Echter,
wel blijft de SONT verantwoordelijk voor het vaststellen van de
hoogte van de heffing.

Daarnaast benadrukken de partijen dat door
de voorgenomen Maatregel van Bestuur aan de werkwijze van de SONT
ook niets verandert: als de stemmen binnen de Stichting
Onderhandelingen Thuiskopie staken, beslist de voorzitter zelf.

Ook criteria waarmee de hoogte van een
thuiskopieheffing bepaald zou kunnen worden, bijvoorbeeld in
relatie tot technische beschermingsmaatregelen, ontbreken nog
volledig. Dit ondanks herhaaldelijk aandringen van het ministerie
hierop bij de SONT. Uitfasering is volgens de brancheorganisaties
dan ook de enige echte oplossing voor dit falende systeem.

50% van de markt

Naast blanco CD’s en DVD’s
maken losse geheugenkaartjes en flash-geheugen circa 50% van de
Nederlandse markt voor blanco informatiedragers uit. Losse
geheugenkaartjes wordt steeds vaker gebruikt in auto’s,
elektronische fotolijstjes en agenda’s, mobiele telefoons,
digitale camera’s, speelgoed en huishoudelijke
apparatuur.

De drie brancheorganisaties noemen het
ridicuul dat hier een thuiskopievergoeding op geheven zou moeten
worden. De thuiskopievergoeding is bedoeld als compensatie voor
auteursrechthebbenden in het geval dat consumenten voor persoonlijk
gebruik een kopie maken van auteursrechtelijk beschermd werk,
indien de auteur daardoor schade lijdt.

bron:Stobi