Dinsdag 24 mei overhandigt de voorzitter van de beroepsvereniging voor dierenartsen, Ton de Ruijter, 1500 protestbrieven van dierenartsen aan de voorzitters van twee vaste Kamer commissies. De protestbrieven zijn gericht tegen de verplichting van dierenartsen om gemeenten adresgegevens te verschaffen van hondenbezitters. Gemeenten kunnen zo gemakkelijker hondenbelasting innen. De Ruijter zal om 13.30 uur op Plein 2 te Den Haag de protestbrieven overhandigen.  

Informatieplicht 
De Gemeentebelastingen Rotterdam (GBR) heeft de Rotterdamse dierenartsen gesommeerd adresgegevens van hondenbezitters door te geven, zodat het GBR via deze weg de hondenbelasting kan innen. Gezien de maatschappelijke positie van de dierenarts, de vertrouwensrelatie met cliënten en de mogelijke gevolgen voor het dierenwelzijn, is een dergelijke informatieplicht wat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) betreft absoluut ongewenst.  
 
Politieke discussie 
De GBR baseert zich op basis van het wettelijk Besluit gegevens verstrekking gemeentelijke belastingheffing uit 1995. Bij de totstandkoming van dit besluit is de beroepsorganisatie en belangenbehartiger van de dierenartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde KNMvD, nooit betrokken geweest. In het kader van zorgvuldige belangenafweging die voorafgaand aan een dergelijk besluit dient plaats te vinden, acht de KNMvD dit in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur.  
 
De KNMvD kan de informatieplicht die de dierenarts hiermee wordt opgelegd niet accepteren. Deze plicht is in strijd met de vertrouwensrelatie die nodig is tussen dierenarts en cliënt. Zowel in het belang van de gezondheid en het welzijn van het dier als van de volksgezondheid is deze vertrouwensrelatie essentieel. Dit heeft de beroepsgroep ook als zodanig vastgelegd in haar Code van de Dierenarts.  
 
De door het besluit aan de dierenarts opgelegde informatieplicht is, gelet op het karakter en de omvang van de heffing naar onze mening disproportioneel. Bovendien zijn er voldoende en minder ingrijpende alternatieven aanwezig waardoor het niet noodzakelijk is om dierenartsen de plicht om informatie te geven op te leggen. De KNMvD is van mening dat bovengenoemde vertrouwensrelatie, het dierenwelzijn en de gezondheid van dier en mens zwaarder moeten wegen dan het via de dierenarts innen van de hondenbelasting. 
Door middel van de protestbrieven van de dierenartsen verzoekt de KNMvD minister Remkes dan ook dringend het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing op dit punt aan te passen in die zin dat duidelijk wordt dat de dierenarts niet onder de informatieplichtigen valt. 
 
bron:KNMvD