De  referendumcommissie heeft de subsidie-aanvragen van de samenwerkende dierenbeschermingsorganisaties Wakker Dier, Bont voor Dieren, Faunabescherming en Comità© Anti Stierenvechten verenigd in  de stichting Dierenrechten Europa afgewezen op formele gronden. Stichting Dierenrechten Europa noemt het bizar dat tegen de afwijzing bezwaar gemaakt kan worden binnen 6 weken en dat de uitslag op het bezwaar pas bekend zal worden na 1 juni, de datum van het Europese referendum. Ook het feit dat de referendumcommissie niet eens beschikt over financiële mogelijkheden om een eventueel toegewezen bezwaar (nog afgezien van het feit dat dat gezien de termijn mosterd na de maaltijd zou zijn) te honoreren, geeft aan dat de procedure aan alle kanten rammelt.

Eerder gaf de referendumcommissie al blijk van een rammelende organisatie door alle aanvragers onbedoeld openbaar te maken via een cc- e-mail aan alle aanvragers, door niet te weten of er al dan niet verschillende projecten door à©à©n aanvrager mochten worden ingediend en op welke wijze en door aanvragers niet te wijzen op kennelijke verzuimen binnen de verzuimtermijn en nu die verzuimen wel als doorslaggevend te beschouwen bij een afwijzing. 
Hoewel de referendumcommissie zegt gestreefd te hebben naar een evenwichtige verdeling van de gelden over de diverse doelgroepen, lijken dierenbelangen opnieuw ernstig ondergewaardeerd, terwijl juist het dieronvriendelijk karakter van de Europese grondwet verzet oproept.  
  
SDE zoekt nu naar andere mogelijkheden om  Nederlandse dierenvrienden op te roepen om 1 juni NEE te stemmen bij het grondwetsreferendum omdat de grondwet buitengewoon dieronvriendelijk is.    
 
De wijze waarop de aandacht voor het dierenwelzijn in de grondwet wordt geformuleerd, vinden de samenwerkende dierenbeschermingsorganisaties volstrekt verwerpelijk. In de eerste plaats is het al een kwalijke zaak dat het respect voor dieren alleen geldt op 'het gebied van landbouw, visserij, vervoer, de interne markt, onderzoek en technologische ontwikkeling en de ruimte'. Dus bijvoorbeeld niet voor gezelschapsdieren, zwerfdieren en in het wild levende dieren. Daarnaast vormt de zeer ruim geformuleerde toevoeging 'onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en de gebruiken van de lidstaten, met name met betrekking tot godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed' een aanzienlijke verdere inperking van dit grondwetsartikel.  
 
Hierdoor krijgen met name alle kwalijke praktijken met dieren die verband houden met begrippen als traditie, religie, regio en etniciteit plotseling een grondwettelijke status, waar dierenbeschermingsorganisaties voortaan vanaf moeten blijven. Deze in dit grondwetsartikel wel erg misplaatste, ondergeschoven toevoeging vormt de harde, meest concrete kern van het grondwetsartikel. Wat eenmaal in de grondwet staat, kan er praktisch niet meer uitgehaald worden. Dat betekent dat al deze kwalijke praktijken zoals stierenvechten, kievitseieren rapen, dansende beren, drijfjacht, hanengevechten en foie gras tot in lengte van jaren door de grondwet beschermd worden. 
 
Bovendien bevat de grondwet een zeer achterhaalde bepaling in artikel III-227 waarin staat dat alleen productieverhoging het uitgangspunt mag vormen van het Europese landbouwbeleid. In artikel III-228 staat dat de gemeenschappelijke ordening zich uitsluitend mag richten op de in 227 omschreven doelstellingen, waarmee de intensieve veehouderij dus grondwettelijke bescherming zou krijgen. Elk  gemeenschappelijk streven naar meer kleinschaligheid of een beleid  dat inzet op een dier- en milieuvriendelijker landbouw wordt hiermee ongrondwettig verklaard!  
De oprichters van de Stichting Dierenrechten Europa hebben al veel steunbetuigingen gekregen van andere dierenbeschermingsorganisaties en verwachten dat er een breed front van dierenbeschermers tegen de EU grondwet kan worden gevormd.  
 
Bron:Stichting Dierenrechten Europa