Amsterdam, 31 maart 2005 - De dierenbeschermingsorganisaties Wakker
Dier, Bont voor Dieren, Faunabescherming en Comità© Anti Stierenvechten
hebben gezamenlijk de stichting Dierenrechten Europa opgericht om
campagne te voeren tegen de Europese grondwet. 

De organisaties roepen Nederlandse dierenvrienden op om 1 juni NEE te
stemmen bij het grondwetsreferendum omdat de grondwet buitengewoon
dieronvriendelijk is. Bij de referendumcommissie is een aanvraag
ingediend voor campagneondersteuning, zodat het publiek kan worden
opgeroepen uit oogpunt van dierenwelzijnsoverwegingen tegen de grondwet
te stemmen.    
 
De wijze waarop de aandacht voor het dierenwelzijn in de grondwet wordt
geformuleerd, vinden de samenwerkende dierenbeschermingsorganisaties
volstrekt verwerpelijk. In de eerste plaats is het al een kwalijke zaak
dat het respect voor dieren alleen geldt op 'het gebied van landbouw,
visserij, vervoer, de interne markt, onderzoek en technologische
ontwikkeling en de ruimte'. Dus bijvoorbeeld niet voor
gezelschapsdieren, zwerfdieren en in het wild levende dieren. Daarnaast
vormt de zeer ruim geformuleerde toevoeging 'onder eerbiediging van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en de gebruiken van de
lidstaten, met name met betrekking tot godsdienstige riten, culturele
tradities en regionaal erfgoed' een aanzienlijke verdere inperking van
dit grondwetsartikel.   
 
Hierdoor krijgen met name alle kwalijke praktijken met dieren die
verband houden met begrippen als traditie, religie, regio en etniciteit
plotseling een grondwettelijke status, waar
dierenbeschermingsorganisaties voortaan vanaf moeten blijven. Deze in
dit grondwetsartikel wel erg misplaatste, ondergeschoven toevoeging
vormt de harde, meest concrete kern van het grondwetsartikel. Wat
eenmaal in de grondwet staat, kan er praktisch niet meer uitgehaald
worden. Dat betekent dat al deze kwalijke praktijken zoals
stierenvechten, kievitseieren rapen, dansende beren, drijfjacht,
hanengevechten en foie gras tot in lengte van jaren door de grondwet
beschermd worden.  
 
Bovendien bevat de grondwet een zeer achterhaalde bepaling in artikel
III-227 waarin staat dat alleen productieverhoging het uitgangspunt mag
vormen van het Europese landbouwbeleid. In artikel III-228 staat dat de
gemeenschappelijke ordening zich uitsluitend mag richten op de in 227
omschreven doelstellingen, waarmee de intensieve veehouderij dus
grondwettelijke bescherming zou krijgen. Elk  gemeenschappelijk
streven naar meer kleinschaligheid of een beleid  dat inzet op een
dier- en milieuvriendelijker landbouw wordt hiermee ongrondwettig
verklaard!   
De oprichters van de Stichting Dierenrechten Europa hebben al veel
steunbetuigingen gekregen van andere dierenbeschermingsorganisaties en
verwachten dat er een breed front van dierenbeschermers tegen de EU
grondwet kan worden gevormd.

Bron: STICHTING DIERENRECHTEN EUROPA