De digitale overheid scoort opnieuw een als onvoldoende transparant in
een onderzoek dat [email protected] heeft laten uitvoeren. In
tegenstelling tot de vorige steekproef zijn er wel een paar voldoendes
uitgedeeld. Het is dus wel degelijk mogelijk om beter te presteren,
concludeert [email protected] 

 
Begin december 2004 is een onderzoek uitgevoerd naar de transparantie
van de informatie en dienstverlening van overheden aan burgers. Dit is
een herhaling van het onderzoek dat halverwege dit jaar in opdracht van
[email protected] is uitgevoerd. In de steekproef is een aantal
overheidsorganisaties doorgelicht op basis van tien
transparantiekenmerken. Deze zijn kortweg met de volgende tien termen
weergegeven: betrouwbaar, vindbaar, begrijpelijk, op maat, bruikbaar,
procedure, zelf doen, digitaal afhandelen, proces volgen, informatie
over mij. Het onderzoek geeft zo een betrouwbaar beeld van de
gemiddelde stand van zaken. In totaal zijn ditmaal 14 gemeenten, 3
provincies, 5 inspecties, 4 uitvoeringorganisaties, 1 politiekorps en
de Tweede Kamer onderzocht.  
 
Conclusies   
Het beeld uit het onderzoek is dat de Nederlandse overheid als geheel
opnieuw een dikke onvoldoende krijgt voor 'digitale transparantie'. Zes
van de 28 onderzochte overheden (3 gemeenten, de provincie Zuid-Holland
en de Informatie Beheer groep) halen wel een voldoende. Blijkbaar kan
het dus wel beter. Het algemene beeld bij alle onderzochte
overheidsorganisaties is dat de websites informatief zijn. Verstrekken
van informatie gaat de overheden het gemakkelijkst af, maar de
mogelijkheden om interactie op digitale manier tot stand te brengen
zijn nog te beperkt. Als we de Informatie Beheer Groep en Politie
Haaglanden buiten beschouwing laten, dan geldt voor alle organisaties
dat er nog weinig of geen mogelijkheden geboden worden om de voortgang
van een proces te volgen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid voor
burgers om er achter te komen welke informatie de organisatie over hem
of haar beschikt.   
 
Inspecties  
Vanuit het perspectief van de mondige burger vindt [email protected]
speciaal inspectiediensten een interessante groep. Er zijn 5 inspecties
onderzocht. Deze organisaties scoorden erg verschillend, maar allemaal
een onvoldoende. Opvallend is dat de inspecties samen alleen voldoende
scoren op de informatie onderdelen betrouwbaar en vindbaar. De basis
van informatieverstrekking is daar blijkbaar wel redelijk op orde, maar
er zal nog veel moeten verbeteren.   
 
Herkent de overheid zichzelf?  
[email protected] is benieuwd of de overheid zichzelf in het geschetste
beeld herkent. Hiervoor heeft [email protected] de onderzochte
organisaties gevraagd te reageren op de onderzoeksresultaten. Zodra
deze er zijn zal [email protected] daaraan aandacht besteden.  
 
Eisen van de mondige burger aan een slimme overheid  
In 2005 gaat [email protected] een BurgerServiceCode ontwikkelen met
kwaliteitseisen voor de digitale contacten tussen burger en overheid.
Dit is een concrete uitwerking het Handvest Digitale Contacten dat
eerder dit jaar is opgesteld. Zie voor meer informatie hierover de
website van [email protected]  

Bron: ICTU