Het overleg tussen het kabinet, de sociale
partners en gemeenten over bevordering van de arbeidsparticipatie
vindt plaats op 27 juni 2007. Er wordt onder meer gesproken over de
overgang van baan- naar werkzekerheid. Dat heeft minister Donner
(SZW) bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. In het
overleg staat de verhoging van arbeidsparticipatie centraal.

In de uitnodigingsbrief voor de
participatietop noemt Donner vijf onderwerpen voor de bespreking:

Werkgelegenheidsbeleid.

Sociale partners kunnen via cao-afspraken een belangrijke bijdrage
leveren aan de economische groei. Daarbij denkt Donner bijvoorbeeld
aan afspraken over wederzijdse, niet-vrijblijvende investeringen in
scholing.

Functioneren arbeidsmarkt.

Een belangrijke ontwikkeling op dit moment is volgens Donner de
overgang van baan- naar werkzekerheid. Hij wil dat daarbij wordt
gekeken naar verschillende thema's: arbeidsmarktbeleid, scholing
en opleidingen, Werkloosheidswet (WW) en flexibilisering en de
betekenis van het ontslagrecht daarvoor.

Extra stimulans voor arbeidsparticipatie.

Het kabinet vindt dat voor verschillende groepen een extra
stimulans nodig is. Donner noemt de positie van ouderen, vrouwen in
kleine deeltijdbanen, (bepaalde groepen) allochtonen en jongeren.

Additionele inzet voor de onderkant.

Het kabinet wil gezamenlijk oplossingen vinden voor de problemen
bij de onderkant van de arbeidsmarkt. Moeilijk bemiddelbare groepen
hebben een opstap naar regulier werk nodig.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De
verdere verbetering van de aansluiting van het (beroeps-)onderwijs
op de arbeidsmarkt kan een positief effect hebben op de
arbeidsparticipatie.

De minister informeert de Tweede Kamer zo
spoedig mogelijk na de participatietop over de uitkomsten van het
overleg.

Bron:SZW