Op de valreep, in de kleine uurtjes voor
de aanvang van het verkiezingsreces, heeft de Tweede Kamer gezorgd
voor een doorbraak in de aanpak van geluidhinder rond Schiphol. Zij
deed dit door unaniem een amendement van Paul de Krom (VVD),
gesteund door Maarten Haverkamp (CDA), op de zogenaamde wet
'Experimenten Schiphol' aan te nemen en vervolgens unaniem voor
de gewijzigde wet te stemmen. Deze wet maakt het mogelijk om
tijdelijk en eventueel buiten de huidige regelgeving om te
experimenteren met veranderingen in vliegprocedures, wat zou kunnen
leiden tot per saldo minder hinder.

Met grote inspanningen van en een goede samenwerking tussen de
Minister en de Tweede Kamer is het gelukt deze wet in recordtijd en
daardoor nog voor het reces stemklaar te hebben. Helaas ging het
wetsvoorstel net niet ver genoeg. Door de eis te stellen van
gelijkwaardigheid aan het eerste luchthavenverkeersbesluit werd de
experimenteerruimte ten behoeve van de omgeving al op voorhand
ernstig beperkt en aan de omwonenden was slechts een beperkte rol
toegedacht. Den Haag bleef zelf aan de knoppen zitten.

Het amendement van Paul de Krom wijzigde het wetsvoorstel op
deze twee cruciale punten. Maarten Haverkamp had een soortgelijk
amendement ingebracht. Hij koos er voor om de stemprocedure
overzichtelijk te houden door zich bij het amendement van de Krom
aan te sluiten nadat enkele van zijn specifieke punten waren
overgenomen. Het resultaat werd vervolgens door alle politieke
partijen gesteund, net als vervolgens het aldus gewijzigde
wetsvoorstel.

De grote doorbraak zit in het feit dat de ruimte voor
experimenten niet meer beperkt wordt door de huidige regelgeving.
Tegelijkertijd kan geëxperimenteerd worden met grote
betrokkenheid van de omgeving, bij voorkeur via het bestaande
overlegorgaan CROS. Het feit dat, ondanks de al aangevangen
verkiezingsstrijd, alle politieke partijen ervoor gekozen hebben
het belang van de omwonenden voorop te stellen verdient lof en
getuigt van lef. Bovendien getuigt de keus van vertrouwen in de
inventiviteit en de wil van omwonenden en luchtvaartsector om tot
een zo goed mogelijk resultaat te komen. Het is nu aan sector en
omwonenden om dit vertrouwen waar te maken.

Overigens is hiermee uiteraard de oorspronkelijke eis van
gelijkwaardigheid niet uit het zicht verdwenen. Zoals ook in de
toelichting op het amendement staat zal de omzetting van geslaagde
experimenten naar wetgeving nog steeds moeten voldoen aan de eisen
van gelijkwaardigheid.

bron:Platform Nederlandse Luchtvaart