Draagvlak in uitzendsector voor aanpak fraude, maar kanttekeningen bij vergunningplicht 

 
Er bestaat draagvlak in de uitzendbranche voor de maatregelen die het
kabinet heeft aangekondigd om fraude in de sector aan te pakken. Het
gaat om maatregelen ter bestrijding van illegale arbeid en het niet
betalen van sociale premies. Wel plaatsen uitzendondernemers
kanttekeningen bij de voorgestelde vergunningenplicht voor
uitzendbureaus. Bovendien wijzen ze erop dat de maatregelen alleen
werken als er streng wordt gecontroleerd op de naleving ervan. 
 
 
Dit blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Wijn van Financiën aan de
Tweede Kamer hebben gestuurd. De onderzoekers hebben het draagvlak voor
de maatregelen en de geschatte effectiviteit ervan onderzocht. 
 
 
Van Hoof en Wijn willen in de uitzendbranche een vergunningplicht met
een waarborgsom invoeren. De waarborgsom van 75.000 euro moet een
drempel vormen voor malafide uitzendbureaus. Ook kan de
Arbeidsinspectie door de vergunningplicht beter controleren of een
uitzendbureau illegaal is en, als dat het geval is, direct een boete
opleggen. Mocht blijken dat een uitzendbureau geen belasting of sociale
premies betaalt dan kunnen die worden verrekend met de waarborgsom. Ook
kan de Kamer van Koophandel de vergunning intrekken.   
 
Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers in principe positief zijn over
de vergunningplicht. Wel plaatsen zij enkele kanttekeningen. Zo vinden
zij dat de voorwaarden om een vergunning te krijgen strenger moeten
zijn. De Arbeidsinspectie moet volgens hen ook periodiek gaan
controleren op de vergunning. De waarborgsom van 75.000 euro vinden de
ondernemers aan de hoge kant. Dit zou ook voor goedwillende
uitzendbureaus een te hoge drempel kunnen zijn.  
 
Van Hoof en Wijn wijzen er in hun brief op dat de vergunningplicht
vooral bedoeld is om malafide bedrijven af te schrikken en eventuele
niet-betaalde premies of belastingen alsnog te kunnen innen via de
betaalde waarborgsom. Het ontslaat de werkgever die een uitzendkracht
inhuurt dus niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of
het gaat om een legale werknemer.   
 
De staatssecretarissen onderschrijven in hun brief de roep om strenge
handhaving van de regels. De capaciteit van de Arbeidsinspectie wordt
in de loop van het jaar uitgebreid. Verder is de boete voor het in
dienst hebben van illegale werknemers per 1 januari 2005 verhoogd van
1.000 euro tot 4.000 euro voor particulieren en 8.000 euro voor
bedrijven. De Arbeidsinspectie doet dit jaar een grootschalig onderzoek
naar illegaal werk in de uitzendbranche. Hardnekkige overtreders worden
steeds opnieuw gecontroleerd. Ook gaat de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst frauduleuze constructies in de branche hard
aanpakken.   
 
Een andere maatregel die Van Hoof en Wijn overwegen, is om namen van
overtreders bekend te maken. Uit het onderzoek blijkt dat de dreiging
van 'naming and shaming' een preventieve werking heeft.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid