Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) heeft drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor klimaatprojecten op het gebied van personenvervoer. Inzet is een aanzienlijke uitstootbeperking van het broeikasgas CO2. Projecten kunnen in deze vierde ronde worden ingediend tot en met 18 Januari 2007.

Het subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer maakt deel uit van het CO2-reductieplan Verkeer en Vervoer en heeft tot doel de uitstoot van CO2 in het personenvervoer te beperken en daarbij een bijdrage te leveren aan Duurzame Mobiliteit in Nederland. Bedrijven die extra kosten maken om de CO2-emissie te verlagen komen in aanmerking voor subsidie.Een vereiste is echter een reductie van minimaal 75 ton CO2 per project per jaar.

Er zijn veel mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Denk aan schonere of lichtere voertuigen of schonere brandstoffen zoals aardgas en biobrandstof. Ook efficiënter vervoer komt in aanmerking, bijvoorbeeld gemeenschappelijke vervoersdiensten voor het bedrijfsleven. Maar ook anders reizen door bijvoorbeeld verschillende vervoerswijzen (fiets, openbaar vervoer) te combineren, kunnen een belangrijke bijdrage aan de emissiereductie leveren.

In Nederland gevestigde bedrijven en instellingen kunnen een beroep doen op het programma. Dit geldt onder andere voor openbaar vervoersbedrijven, taxibedrijven, rederijen en vervoerscoördinatiecentra (VCC's) en andere typen bedrijven, provincies en gemeenten. Ook maatschappelijke organisaties en instellingen kunnen subsidie aanvragen.  Er kunnen investerings-, toepassings- en kennisoverdrachtprojecten worden ingediend. Het subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer wordt uitgevoerd door SenterNovem in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft eveneens drie miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor projecten op het gebied van CO2-reductie Goederenvervoer. Daarnaast is er 500.000 euro beschikbaar om bij het ontwerpen van wijken en regio's de milieueffecten van verkeer en vervoer te onderzoeken.

bron:Senternovem