Tussen 2000 en 2003 is er een stad ter
grootte van Rotterdam in Nederland aan bebouwd terrein bijgekomen.
Vooral in de provincies langs de A2 en Zuid-Holland, die toch al
een stedelijk karakter hebben, breidt de bebouwing zich uit. Dat
blijkt uit waarnemingen van het CBS.

Landbouwgebied, natuur en water

Bijna 62 procent van ons land is agrarisch
terrein. Dertien procent bestaat uit bos en open natuurlijk terrein
en bijna 10 procent is binnenwater.

Bebouwd terrein beslaat nog geen 9 procent
van ons land. De overige 7 procent bestaat uit verkeers-,
semi-bebouwd- en recreatieterrein. De hoeveelheid agrarisch terrein
neemt wel af, want vrijwel alle vormen van bodemgebruik nemen toe
ten koste van agrarisch terrein.

Bebouwing bovenal in de Randstad

De bebouwde ruimte bevindt zich in
hoofdzaak in de Randstad, met in het midden het Groene Hart. Maar
ook de Brabantse stedenrij, die loopt van Bergen op Zoom via Breda,
Den Bosch en Nijmegen naar Arnhem, vormt inmiddels een lang
aaneengesloten gebied met veel bebouwing. Ook in de omgeving van
Eindhoven en in Limburg is veel bebouwde ruimte. In de rest van het
land vallen de provinciehoofdsteden en de andere steden op als
eilanden van bebouwing in de groene ruimte.

Vooral het westen en zuiden veranderen

Tussen 2000 en 2003 is in totaal ca. 660
vierkante kilometer in ons land van bestemming veranderd, 1,6
procent van de totale oppervlakte van ons land. Veel agrarisch
terrein krijgt een andere bestemming. Het klaarliggende bouwterrein
wordt veelal bebouwd met woningen en bedrijven.

Deze veranderingen vinden voornamelijk
plaats in het westen en het zuiden. In Zuid-Holland, Utrecht en
Noord-Holland krijgt respectievelijk 2,9 procent, 2,0 procent en
1,8 procent terrein een andere bestemming. Maar ook Noord-Brabant,
Limburg en Flevoland veranderen in een hoger tempo dan de rest van
Nederland. Zeeland verandert het minst.

Grote infrastructurele werken

De grote infrastructurele werken in ons
land, zoals de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn, de nieuwe
polderbaan van Schiphol en de aanleg van de A5 in de gemeente
Haarlemmermeer zijn op de kaart goed te zien. Ook in gemeenten die
aan de autosnelweg A2 (Amsterdam-Maastricht) liggen wordt flink
gebouwd. Het traject is, met enkele onderbrekingen, goed te volgen.
Rondom het Groene Hart wordt ook flink gebouwd. De druk op het
Groene Hart neemt verder toe.

bron:CBS