Energieleveranciers mogen maximaal EUR 50 in rekening brengen als
consumenten hun jaarcontract tussentijds opzeggen. Dit heeft de Dienst
uitvoering en toezicht Energie (DTe) bepaald naar aanleiding van
klachten over te hoge opzegvergoedingen. Contracten met onbepaalde duur
mag de consument altijd opzeggen zonder dat de energieleverancier
hiervoor een bedrag in rekening brengt.
Te hoge opzegvergoedingen vormen een onnodige belemmering voor het
overstappen naar een andere leverancier. De opzegvergoedingen die vanaf
vandaag gelden staan in de richtlijnen die DTe heeft vastgesteld na
consultatie van betrokken partijen.
 
Als een consument de overeenkomst binnen een jaar opzegt, mag de
energieleverancier tevens een bedrag van EUR 50 rekenen voor een
verstrekt cadeau. Voor een contract dat stilzwijgend is verlengd, mag
de energieleverancier maximaal EUR 25 in rekening brengen. Voor
contracten met een looptijd van langer dan een jaar geldt een
opzegvergoeding die oploopt met EUR 25 per extra half jaar resterende
contractduur. Met deze bedragen zijn de belangrijkste kosten afgedekt
waarmee leveranciers blijven zitten als klanten vroegtijdig opzeggen,
zoals reeds ingekochte energie en wervingskosten.   
 
In de richtlijnen is voor kleinzakelijke afnemers een aantal criteria
opgenomen waaraan een redelijke opzegvergoeding dient te voldoen. Voor
kleinzakelijke afnemers is een andere regeling noodzakelijk omdat deze
overeenkomsten sterk kunnen verschillen van die voor consumenten. 
 
 
Energieleveranciers die opzegvergoedingen hanteren, moeten de
vergoedingen uiterlijk 1 juli 2005 opnemen in hun algemene voorwaarden.
Vanaf vandaag dienen gehanteerde opzegvergoedingen echter al aan de
richtlijn te voldoen. DTe controleert of de berekende opzegvergoedingen
voldoen aan de richtlijnen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan DTe
passende maatregelen nemen door bijvoorbeeld een een sanctie op te
leggen. Het document opzegvergoedingen vindt u op de website van DTe: www.dte.nl.

Bron: NMA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular