Amsterdam, 20 januari 2005. Duitsland is dinsdag bij de stuw van
Iffezheim begonnen met het lozen van een grote partij kankerverwekkende
bagger in de Rijn. De bagger is verontreinigd met de zeer giftige stof
Hexachloorbenzeen. De milieuorganisaties stichting Reinwater en
stichting De Noordzee vinden het onaanvaardbaar dat Duitsland de Rijn
zo makkelijk vervuilt, terwijl Nederland veel moeite doet om deze
schoon te krijgen. Ze gaan een klacht indienen bij de Europese
Commissie.  

 
Bij de stuw van Iffezheim heeft zich circa 300.000 m3 verontreinigde
baggerspecie opgehoopt. Deze bagger bevat 40-50 kilo van de zeer
giftige stof Hexachloorbenzeen (HCB), een kankerverwekkende stof met
hormoonverstorende effecten. Aangezien de baggerspecie de waterafvoer
belemmert, is Duitsland sinds dinsdag begonnen om de specie over de
stuw heen te pompen en het benedenstrooms de vrije loop te laten. 
 
 
Stichting Reinwater en stichting de Noordzee zijn zeer verontwaardigd
dat Duitsland haar probleem zo makkelijk over de stuw gooit. De stof
zal uiteindelijk in de Nederlandse Rijn terechtkomen en Nederland
opzadelen met vervuilde bagger. Waterbeheerders en het Havenbedrijf
Rotterdam N.V., die de haven op diepte moet houden, zullen dit tegen
hoge kosten weer op moeten ruimen.   
'Zeker nu we zo hard bezig om de Rijn weer schoon te krijgen is deze
lozing onaanvaardbaar,' vindt Tinco Lycklama van stichting Reinwater.
'De lozing is in strijd met het Europese recht en we zullen dan ook een
klacht indienen bij de Europese Commissie.' Reinwater heeft hierover
contact opgenomen met haar advocaat. 'Ook de Duitsers hebben in 2000 de
Europese Kaderrichtlijn Water ondertekend, wat betekent dat ze zich ook
aan de gemaakte afspraken moet houden,' aldus Lycklama.   
 
De milieuorganisaties zijn niet de enige die zich druk maken over de
lozing. Tweede Kamerlid Boelhouwer en Samson van de PvdA zijn tevens
ongerust. Zij zullen minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) om
opheldering vragen over het standpunt van de Nederlandse regering
tijdens de onderhandelingen met Duitsland. Ook de waterleidingbedrijven
in het Nederlandse Rijnstroomgebied verenigd in RIWA-Rijn zijn van
mening dat het op stroom zetten van de HCB-verontreinigde bagger
principieel onjuist is.   

Bron: STICHTING REINWATER

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular